د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

ریاست اجرائیه و پیروان آلوده بفساد آن :شورای نظار وجمعیت نمی گذارند مفسدین اداری افشا شوند و به سانسور دست می زنند!

افغان تحرک 21.01.2017 13:00

جناب محترم داکتر صاحب سیدخلیل الله هاشمیان، به تاریخ بیست و یکم جنوری ٢٠١٧ م. ، در این رابطه می فرمایند:


"قابل توجۀ پروفیسر زیرکیار صاحب

اکنون آنچه درکابل میگذرد قابل مایوسی وگریان است که یک تحقیق مستند یک استادنامدار پوهنتون کابل را بخاطریکه خوجه ئین ربانی و ملاعمر را درمقایسه قرارداده، آنهم با ارائۀ اسناد، آن تحقیق راتحت سانسور قرارداده ازنشر درافغانستان ممانعت کرده اند. اینکار توسط زیاست اجرائیه (و پیروان آلوده بفساد آن :شورای نظار وجمعیت خوجه ئین) صورت گرفته است، زیرا دراین تحقیق اسناد دارائیهای پسران ودختر خوجه ئین ربانی و یک فرمان مکتب سوزی عطا محمدنور نشر شده است. این فرمان عطا محمدنور حدود 13 سال قبل درمجلۀ آئینه افغانستان نیزنشرشده بود. بهر حال مقالۀ تحقیقی پروفیسرزیرکیار اکنون درین پورتال تحت نشر قرارگرفته وهموطنان آنرا میخوانند.

پروفیسرزیرکیار اگرچه همیشه مقالات خودرا بزبان پشتو مینویسد، اما یک تحقیقگر متعصب نیست. کتابها وآثار اوکه تاکنون چاپ شده، هرکدام درجستجوی حقیقت بوده و حقایق را بدون تعصب ارائه کرده اند.ملامحمدعمر که من اوردوباردرقندهاروباردوم درصحبتی 45 دقیقه ای دیدم، اگرچه بنظرمن یک زعیم بیخبرازدنیا ومعتقد بقدرت منطقۀ محدودخود معلوم میشد، اما هرچه بود یک زعیم آنوقت مردم بود وحوب وبد اوباید گفته شود. اینکارراداکتر زیرکیار به اساس اسنادیکه بدست آورده کرده است.

بنظرمن اشتباهیکه داکتر زیرکیار مرتکب شده اینست که درمقالۀ خود به خوجه ئین ربانی لقب "قارون"را داده است -به اساس معلوماتیکه نشرشده دارایی نقده دربانکها ازپسرکلان حوجه ئین ربانی(که ازجانب شورای ملی سلب اعتماد شده)700 ملیون دالر -ازپسردومش که درکانادا زندگی میکند 500 ملیون دالر -ازپسرسومش که درکابل است 400 ملیون دالر، از دخترش که نازدانۀ پدرومادربود 400 ملیون دالر(نقده دربانکها)وچندقصردرهسپانیه وفرانسه میباشد- درحدودچهارهزارجریب زمین وچند کوهپایه دربدخشان، بهترین وقیمتی ترین قصرها وعمارات درکابل وتمام تپۀ بی بی مهرو و...بنام خوجه ربانی واولادهایش ثبت است. ورثۀ او دارایی میراثی خوجه ئین را هنوز برابر دارایی (قارون) نمیدانند وازین لقب بد برده اند، اما لقب(خوجه ئین) راکه خود پوهنمل ربانی در زندگی خودقبول کرده بود وتااخیرعمرمردم اورا(خوجه ئین) میگفتند، یک لقب متناسب به ثروت اوبود، زیرا تادم مرگ هنوز ثروت (قارون) رانیافته بود- اگرداکتر زیرکیار عوض لقب (قارون) لقب قبول شدۀ ( خوجه ئین) را درمقالۀ خود استعمال میکرد، شاید مقاله اش سانسورنمیشد.اما حالا که قدرت بدست ریاست اجرائیه است وتاکنون کسی جرات نکرده که در بارۀ ثروت ودارایی های مخفی داکترعبدالله و محقق و گل آغا سگباز و برادران کرزی وامثالهم چیزی بنویسد، مقالۀ داکتر زیرکیاررا بخاطر لقب (قارون) سانسورکردند- دارایی های عطانورکه ازرشوت وغصب و چور وچپاول و قاچاق مواد مخدرفراهم شده، یک قسمت آن قبلا نشرشده بود، او فعلا مالک نصف قیمت ثروت منقول وغیرمنقول درتمام ولایت بلخ میباشد وبطرف قارون شدن روانست، تا دیده شود که خداودن عادل (ج) با او چطور معامله میکند. با اظهار تاسف عمیق ازینکه آزادی بیان درافغانستان بدست شورای نظار وخوجه ئین های مربوط به آن اداره میشود، ازبارگاه رب العزت (ج) تقاضای تطبیق عدالت رادر افغانستان مینمایم- با عرض احترام - سیدخلیل الله هاشمیان -21 جنوری 2017 "


----------------------------------------------

به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!

به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!

به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!

به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!

به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما