شاته

جرمني: د ښځو له حقونو تر ټولو بده سرغړونه افغانستان کې روانه ده

جرمني: د ښځو له حقونو تر ټولو بده سرغړونه افغانستان کې روانه ده