BBC
 شاته

له ګاونډیانو سره د افغانستان د اوبو سیاست ته کتنه

د نړۍ نیمايي سطحه داسې حوزو پوښلې چې اوبه یې د هېوادنو ترمنځ له سیاسي پولو اوړي. دا ډول حالت کې هر هېواد هڅه کوي ډېرې اوبه ترلاسه کړي چې دا کار د دولتونو تر منځ اړیکې متاثره کوي.