د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

نصیحتی به آقای مالکی

عبدالله افغان 16.01.2011 16:09

حکایتیست که در یکی از روز ها در بین یک سبد مارهای زیادی را از یک محل به محل دیگری انتقال میدادند و دربین آنها یک بقه نیز بو د وقتی تا یک جایی رسیدند بقه از مارها پرسید:
ما مارها کجا میرویم؟ یعنی بقه نیز خودرا ازجمله مارها محسوب میکرد.
این حکایت را بخاطری برایت مینویسم که در گفته ها ی اخیرخود فرموده یی که ( بعضی مردم میخواهند روابط حسنه بین دو کشور اسلامی را خدشه دار سازند )). مالکی ! تو به کدام دلیل خودرا برادر مسلمان ما خطاب میکنی؟ خود را مسلمان خطاب کرده به زبان کثیف خو د نام پاک اسلام را بدنام مساز. مسلمان چی که حتی کفار نیز اعمال شما را تقبیح میکنند. و در نتیجه همین جنایات و نیات شوم شما امروز نه در جوامع اسلامی کسی به شما کدام اهمیتی قایل است ونه هم در غرب . به شما حتی نمیتوان لقب انسان را داد نظربه اعمال تان.
یک کمی فکر کنید شما در همسایه گی خود با کدام کشور روابط حسنه دارید؟ شما به خاطر برآورده ساختن اهداف شوم یهودیان در بین مسلمانان و به نام مسلمان مارا فریب میدهید. ولی حالا دگر ملت ما شما را خوب میشناسند، خصوصا بعد ازقتل صدها افغان بیگناه و مظلوم ما و قطع مواد سوخت مورد ضرورت ما و افشا گردیدن روابط حسنه شما با اسرائیل. ما میدانیم که امریکا بر عراقی که حتی هیچ سلاح اتومی نداشت حمله کرد و بالای ایرانی که بسوی اتومی شدن میرود چرا حمله نمیکند.
ما ازقبل میدانستیم که شما بنام مسلمان و دوست با جوامع اسلامی همیشه از مکر وفریب کار گرفته اید، زیرا کسانی را که شما دروطن عزیزما تربیه نموده بودید جنایاتی را درین کشور انجام دادند که حتی روس ها و امریکایی ها نیز انجام نداده اند. وما از مداخلات رژیم خونخوار شما در عراق نیز باخبر هستیم . و ما میدانیم که شما تا دیروز دشمن طالبان و امروز حامیان آنها به چه دلیلی هستید.
روابط شما بر اساس اسلامیت و انسانیت نه بلکه بر اساس منافع و اهداف غیر اسلامی و غیر انسانی شما استوار اند.

اینجا افغانستان است نه ایران، که هرچه تو بخواهی همان شود واگراحیاناً مردم ما زندانی نیزگردیدند پس این جای بسا افتخار به این ملت خواهد بود که بخاطر دفاع ازحقوق مردم خود در زندان بسر میبرند، و ما این زندان را هزارها بار بهتر از آزادی میدانیم که کسی مارا غلام ایران خطاب کند ویا کسی مارا خاین خطاب کند.
و ما ملتی هستیم که بخاطر دفاع از اسلام بیشتر ازهر ملت دیگری قربانی داده ایم و خواهیم داد. ما به مناقفت اعتقاد نداریم و هر چه در ظاهر هستیم در باطن نیز همانیم نه مانند شما.
شما حتی ژورنالستان و ویب سایت های مارا تحدید نموده اید که فردای ما خوب نخواهد بود. و ما را با غربی ها ربط داده اید.

پس بشنو!
ما با ذاتی که پیوند داریم خداوند ما است، دین ماست وطن ماست و ملت ماست و علت کامیابی این ملت دربرابر هر متجاوز فقط زور ایمان وعقیده ما است که به خداوند داریم و اگربادست خالی روس ها و انگلیس ها را شکست داده میتوانیم پس ایران آیا قویتر است از اینها؟
سلاح ما کمک و یاری خداوند است انتقام گیرنده ما درحقیقت بازهم همان خداوند است . برای ثبوت ادعای خود برایت یکی دو مثالی میدهم:
بعد از مداخله شما در خاک افغانستان ملت شما با قهر وغضب خداوند گرفتار گردیده که به تعداد صدها نفر تان در حملات بمی و انتحاری ویا هم حوادث طبیعی کشته و زخمی گردیدند و همچنان ملت شما به حالتی رسیده که نان خوردن خودرا نیز به مشکل بدست میاورند.
و در همین نزدیکی بعد ازبه شهادت رسانیدن مردم مظلوم ما سقوط طیاره شما.
این سلسله درینجا توقف نمیابد بلکه درآینده شما شاهد بدبختی های زیادی درمملکت تان خواهید بود زیرا این تجربه یی است آزموده شده توسط روسها ، پاکستانی ها و امریکایی ها.

من برایت یک مشوره میدهم و آنهم بدون مزد.

برو به آخند هایت بگو که از صدق دل توبه کنند و دیگر دست از مداخله در کشوری که حامی آن خداوند است بردارند و ازانجام کسانی که چنین نموده اند درس عبرت بگیرند.
در غیر آن مسئو لیت عواقب بعدی بدوش آخندها خواهد بود.