د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

دقلم مقام:

وکیلي 14.10.2016 12:28

قلـم پـه لاس ګـورله به ځـم
څــښــتــنـه تا لــره درځـــم
قـلـم لـــیــکــلې کلمه طیـبه
پرلوح دعرش ئې کښلي هم
قـلـم بـوله ترتُـوريِ لاتېـره
خـوشحال پوښته ته بـېشوکم
قـلــم ادب ســـاتــي دژبــي
وړاندي سپین کاغذ لره هردم
قلم نه دی تابیا دبـد لیکـنګ
ادیـــب دی پــوه په دا رقــم
قلم د ځان به دړي وړي کم
پـه ده به ناخـوالي نـه لـیکم