فورم سرپاڼه

طبیعي علوم او ریاضیات

ځان ته مرض په پیسو رانیسو
خیریوسی
دټوخ علاج
خیریوسی
دستړو حاجیانو دپاره !
خیریوسی
ولي په پاکستان کې دال په مصر کې باغلي زیات خوړل کیږی ؟
خیریوسی
کله چې پر کمبیوتر کار کوی دچای څښلو څخه ډډه وکړی !
خیریوسی
يوري ضرور وګوري
مجاهدكتوازي
که وغواړو چې بدن مو روغ وی باید20 دقیقی دپښو تګ هیر نه کړو
خیریوسی
ايډز څه ډول ناروغي ده؟
Nazar
لابراتواري آزموينې څرګندوي چې د انار په ...
Nazar
د عتيق خروټي يوه غزل
Atiqullah
افغان ولس ته د UNډالۍ ایډز (١)
ashna
دسوزک علاج
خیریوسی
دسرطان دنارغي علاج
خیریوسی
دکیډی بادونه او علاج یې :
خیریوسی
زیاته خوابدي او عصبی سټریا ناوړه ناروغي پیښوی
خیریوسی
دبواسیرو یا مواسیر و علاج
خیریوسی
دقیقې لڅی پښی پرشګو ګرځیدل 26 نارغي سموی
خیریوسی
دځیګر ناروغي ( ټوخ ، بلغم ،التهاب ) او علاج یې :
خیریوسی
دویښتانو ناروغي او علاج یې
خیریوسی
دمیرمنو دقي، باکۍ او سر ګرځیدولو علاج
خیریوسی
دزخم علاج
خیریوسی
دنس ناستی علاج
خیریوسی
دپښتورګی علاج
خیریوسی
دصرع ( میرګې ) ناروغي علاج
خیریوسی
دسوځل سوی ځای علاج
خیریوسی
OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more