د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

الماني په ېو کاته

پېښوری شينواری 27.07.2016 13:51

د ليکوال څو نورې لیکنې

ټول

ډېرو ګرانو تاسو دلته دجرمني ژبې لنډ ، خو پوره ګرامر ګورۍ . زه باوري ېم چې بې ساري دی
1 . - A B C = 26 : Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz .
1 . 1 _ Vokale = 5 >15 Laute : ( a , e , i , o , u ).> (ä , _ , _ , ö , ü) ; (Fahrt,Frosch,muss) > (fährt,Frösche,müsse) .

1 . 2 _ Konsonanten : 26 - 5 = 21: B C D F G H J K L M N P Q R S T V W Y X Z .!(s ,ss,ß,sp,st,tz,ch.sch, tsch).
1 . 3 _ Zum buchstabieren : Anton , Ärger , Berta , Cäsar , Charlotte , Dora , Emil , Friedrich , Gustaf , Heinrich,
Ida , Julius , Kaufman , Ludwig , Marta , Nordpol , Otto , Ökonom , Paula , Quelle , Richard , Samuel,
Schule , Eszett , Theodor , Ulrich , Übermut , Viktor , Wilhelm , Xenophon , Ypsilon , Zacharias .
2 . - Partikeln , Unflektierbaren : Präpositionen , Konjunktionen ; ( Vorsilbe , Ausrufe) ; (Adverbien) .
2 . 1- Präposition: ab,auf, an ,aus ; be,bei; dar, de; ent,er;frei: her,hin; in; mit; nach; um; ver,vor; zer,zu, … .
2 . 2 - Konjunktion: aber,allein; da(nn,ss),denn;nur;ob;sondern,sowohl-als auch;und,wie;entweder- oder.
2 . 3 -Verbbau:(2 .1+ Verb) ; Adv.(hinter,unter,über;da,dar(an,auf)+Verb);(Verb+Vrb );(Nomen,Adjektiv)+verb ).
3 . - Nomen : Artikel : a - Bestimmt:Maskulin(M,r,der),Neutrum(N,s,das),Feminin(F,e,die)> (der,das,die),Plu.die.
b_Unbestimmt : ( einer,ein,eine;keiner,kein,keine; > plural: keine ).
Fälle :1- Nominativ: wer?was? 2- Akkusativ: wen?was?wohin?
3 - Dativ wem? wo? 4- Genitiv:wessen?
3 . 1. 1- der (Vater,Tag,Baum,Hund);(-ich,-ig,-ling >Teppich,Honig,Zwilling);De-fremd: (.er,-or,-ist,-and,-ant,-mus).
!!! (Tee,Löwe,Junge,Kunde,Friede,Name,Schnee,Bote,Affe,Gedanke,Kollege,Glaube,Pole,Däne ).
3 . 1 . 2- das(Kind,Buch,Mädchen,Mädlein,Gesetz,(Aug e ,End e );(-chen,-lein,-ich,-tel, Ge-);(-ma,-ment,-tum).
3 . 1 , 3- die ( Mutter,Nacht,Uhr,Sonne,Kuh);(-ei,-in,-heit,-kiet,-schaft,-ung>Schülerin,Regirung);(-e,-ik,iun,-ur,is).
3 , i , 4-plural:(a,o,u)>(ä,ö,ü)>(-e,-n,-en):(der Brief;die Braut,der Frosch,die Luft)>die(Briefe;Bräute,Frösche,Lüfte).
(die Feder;der Junge,die Seife,das Auge;-in,-ung, ) > die(Federn,Jungen,Seifen,Augen;-inen,-ungen).
!!! ( das Mantel;dasKind,das Messer) > die ( Mäntel,Kinder,Messer).
له (۲۶) تورو (۲۱) بې غږه او (۵) نور د(۱۵)غږوال اوازونو دپاره دي .د (چ،ز،ش،ښ)دپاره بېلې نخښې هم نه لري .نوم درې جنسونه درې ارتيکلونه او څلورحالتونه لري .ښځينه او
جمع (ارتيکلونه)ېو ډول دي . چې اسان شي لاندې دحالتونو د نومرو(۴،۳،۲،۱) له مخې (ېو، دوه ، درې ، څلور) نومونه راغلي , او د(نوم،ارتيکل، ضمير)کږون اوډل شوی دی .
Fälle:——————————————>. <Bestimmte Artikeln > Personalpronomen :——-——-————>

3 . 2 - Adjektiv : weiß,schwarz;gut,schlecht;arm,reich;hoch,tief;bald,spät ; nah > näher > am nächsten .
3 . 3 - Pronomen:Interogativp.(wer?was?wo?wohin?welch(-er,-e,es?); Personalp.( 1. Fall);Reflixivp.( 1.Fall > 2,3,4 Fälle ).
Possessivp.(4.Fall ohne Erweiterung);Relativp.(Best.Artik.1,2,3,4);Demonstrativp.(Rela.P+dieses,jenes);Indefinitp.(man,alle,manche).
3 . 4 - Zahl : eins,zwei,drei,…zehn,…,sechzehn,…, zwanzig,einundzwanzig,neunundzwanzig,dreißig,hundert,
Einhunderteinundzwanzig, : ein Mann,eine Frau , anderthalb Tage ; halb,Eindrittel, .
erst- (er,e,es) , jed-(er,e,es) drite; alle drei ; dreierlei; dreifach ; dreier; wir sind zu dritt ; anderthalb Tage.
Zwölf Uhr , viertel vor Zwölf (11.45) ,viertel nach Zwölf (12.15) .
( جدول وګورۍ) r ,s (جدول وګرۍ)-e;(Plu.,1.m,3,4)-en ‍ لاندې د صغت کږون په نوې بڼه ترتيب شوی او ژر زده کېږي نامعلوم ارتيکل اول ځاې نيولی او معلوم دووم.

.4 . - Verb :1. a - sehen , b - gehen , c - sich interessieren , d - sich befinden ; … .
. 2. sitzen . setzen ; stehen . stellen ; legen . liegen ; … ; gebären … .
3. haben , sein , werden . 4 - dürfen , können , (möchte) mögen , wollen , sollen , müssen .
5. brauchen , werden , lassen , kennen , wissen ; … .
4. 1 - Schwach : bauen ; fassen,fügen,führen,füllen ; hören ; langen,lassen,leben,legen,leiten,lösen ; machen ;
räumen,reden,rücken;sagen,setzen,schrecken,stellen,stimmen;werten,wickeln;zahlen,zählen,zeigen,zeugen.
4.2 - stark :bergen,binden,bitten,brechen,brennen,bringen;denken;fahren,fallen,fangen;geben;haben,halten ,
hängen;kommen;lassen,lesen,liegen;nehmen;raten,rufen;schlafen,schlagen,schreiben,scheitern,sehen ,
sitzen,sprechen,springen,stehen,steigen,sterben; tragen,treiben,treten;weisen,werden,werben,ziehen .
Vorsilbe +Verb : a_ trennbar: an,auf,aus;zu,zurück ( weisen , gewiesen > Weisung ) .
. :b _ untrennbar : be ;er; ver ( weisen ; ! !? ? 1 ? > Weisung ) .
4. 3 - Kurzweg> (2.3) : ((2.1)+(4.1 ; 4.2):abbauen,aufbauen ; abdecken,Andenken)=um(1000)Verben>Nomen>.
4 .4- Konjugation: singular, plural > 1- Person ( Ich _ wir ) ; 2- ( Sie , du _ Sie , ihr ) ; 3 ( er , es , sie _ sie ) .

4 . 5 -Präteritum:(präse +t+Endung):ich(baue,baute ; bringe,brachte)>perfekt:(- e)ich habe(gebaut ; gebracht).
5 - . Indikativ:er(ist,war,wird >Lehrer.hat,hatta>gesehen).Konjun.:er(sei,wäre,werde>Lehrer.habe,hätte>gesehen).
KonjunktivI : sie sagte,er habe Zeit und komme in einer Stunde. Kon.I,II > (1-Person sing. - plu. = 3-Person sing.-plu.).
Er tat , als ob er krank sei.Hoch lebe unser Lehrer .Gott sei dank.Er sagte , sie sei seine Freundin .
KonjunktivII : Ich (würde,wäre, hätte)+… . Er hätte das sagen(sollen,können,… )
wenn ich …hätte, hätte ich… . wäre ich….,hätte ich… . hätte ich … ,würde ich …
Präs. perf. Prät. plusq. Fut. 1 Fut. ll ( Partiz.1 Partiz.2 Imperativ) .
Er : Ind : -t (hat,ist)+ge- -te ( hatte,war)+ge- wird+Infi. wird+ge-+(haben , ist) ( -end ge-…t -e , -t ) .
Kl. : -e (habe,sei)+ge- X X werde+Infi. werde+ge-+(haben ,sei)
Kl l: X X -te (hätte,wäre)+ge- würde+Inf. würde+ge-+(haben , wäre)
Passiv! > ohne (haben) >: Perfekt: Indi.: ist ge… worden . K l : sei ge… worden . KII: x . (.KII: Präter: würde ge .; Plusq: wäre ge. word.)
Sich > ich frage mich . ich sehe mir Fern. lasst ihr euch schmecken. unsere Ware lässt sich schlecht verkaufen.das geht mich nichts an.
Ich interessiere mich nicht = interessiert mich nicht .
____ der Teller ist gefallen.Er hat den Teller fallen lassen.die Tür öffnet. der Wind öffnet die Tür.
Wiederholung >>> 1.1- :Anton,Theodor,Anton,Ludwig‍ > (Atal) ; Marta,Ida,Nordpol , Nordpol,Anton >(Minna).
AOK: Allgemeine Ortskranken Kasse . ADAC: Allgemeiner Deutscher Automobilclub . GmbH : Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
En:shovel (-el) , cable (-le) > (-er , -re) —————-. ;
De: Schaufel(-el) , Kabel (-el) > ( -er ) > (-eln,-ern) ;
2 . 1-Akk( bis,durch,für,gegen,ohne,um,wider,entlang) .Dat( ab,aus,außer,bei,in,entgegen,gegenüber,mit,nach,seit,von,zu );
Akk-Da( an,auf,in; hinter,neben;über,unten:vor,zwischen ); Ge : ( außer,iner,ober,unter > + halb) ;(statt,während,wegen.)
Ähnlichkeit: (Homo-,Iso-,Hitro). Zahlen : ( Mono-,bi-,Poly-,Multi- ;Pan- ) . Negativ: (a-,in-,im-,ir-,il-, ; dis-,des-,non).
Positiv: (ur-,Erz-,super-,hyper-,ultra-) Zeitlich : (Prä-,vor-,Post-) Stellung :(anti-,Pro-). Nachsilbe:(-er,-ler,-iker,-äter,- at>or,-eur,-är)
* vorsilbe in Sätzen : nachfahren : wo fährt der Bus nach ?. vorstellen: stell (dich , dir ) vor .
* vorsilbe….. Nachsilbe : beglaubig , Vorkehrungen. Nachvollziehbar, Befürworter .
2 . 3-Vorsilbe+V ( voraussetzen/ung , herausvordern/ung )V+V(kennenlernen,laufenlassen);
No+V(achtgeben,Liebhabern): Adj+V ( gutmachen ):Adv+V( hierherkommen(
.3 : Fälle: 1.wer?; was? ( der ist der Lehrer . das ist ein Buch.) ; 2. ich sehe ( den Lehrer , das Buch). 3.Ich gebe das Buch dem Lehrer.
* der … ist zum König geworden . 4. Possessivpronomen + Gen.: das ist das Buch ( meines Sohnes, meiner Tochter)
* (vorsilbe …. Nachsilbe) : (beglaubig , gerechtfertigt,Befürwörter, ermutigt,Presidialamt,Übereinstimung,Vorfälle,Aufträge,Unterkunft)
3 . 3 -der Lehrer , der dem Schüler den Ball gegeben hat , ist der Vater der Minna. sehe dir das an. Ich frage mich .
Selig durch die Liebe,Götter durch die Liebe; Menschen Götter gleich+Liebe macht den Himmel,Himmlischer die Erde, zu dem Himmelreich
_ daz er bi mir lag , wessen iemen = Daß er bei mir lag,wusste es jemand .
Pasto-Deutsch :Ouwe,Joch,Minna,Nagel,Nase,rund,nicht,vid,Laut,Tür,Kuh,Kratz,bind,Auge,Mord,neu,Zweige,richtig,Tante,braten,find.
. په دې اوډنه کې د غږلرونکو او بې غږه اوازونو څو اړخيزوالی په ګوته شوی . د نوم او د فعل بدلېدنې هم ځانګړتېاوې لري . د زدکونکي زېاته هڅه غواړي.هر اواز په تېره غږلرونکي اوازونه له هغه دمخکې او ترې وروسته اواز تر اغېز لاندې وي.الماني ژبه ستاسو له ژبې ډېره بېله ده . اول ېو پوهاوی همهغسې زده کړۍ ګرامری بدلونونه ېې بېاوروسته پوهېږۍ .
د الماني ژبې (۶۰) فعلونه (۴.۱) ، (۴.۲) د (۲۰) مختاړو (۲ـ) سره ټوله الماني ده .د فعل تصريف (۴ .۴ ) په خپله او له نورو سرچينو ولټوۍ په تړلی (کونېونکتيو)حالت کې :اول تن ېو او جمع ، د درېم تن د ېو او جمع سره ېو شان دي . .
Shinwari Peschawari ; Moltke str. 34 ; 50674
face.: Peschawari Shinwari
Alle Rechte sind vorbehalten. 20. 07. 2016