در حالت و وضعیتی که افغانها و مملکت عزیز ما افغانستان قرار دارد و در حالت و وضعیتی که افغانها و مملکت عزیز ما افغانستان به سوی پریشانی ها، بی عدالتی ها، قانون شکنی ها، نا امنی ها و غیره بی‌نظمی های اجتماعی پیش می‌رود، بدون هیچ شکی صدای صلح خواهانه، صادقانه و علمگرایانه ای ریس جمهور علمگرای ما جناب دکتور اشرف غنی، ندایی نویدبخشیست به مردم جنگزده و مظلوم ما که از چهل سال بدینسو در آتش جنگ های خانمانسوز ویرانگر به سر می برند.

امروز نیز از بجای اینکه از گذشته های نه چندان دور چیزی آموخته باشیم، از بجای آنکه همه افغانها دست به دست هم داده، در تحت یک دید خیرخوهانه و صلح خوهانه در حرکت شویم متاسفانه که آنطور نیست و متاسفانه که امروز نیز به اصطلاح عام "هر کس و هر ناکس از خود می درنگاند" ، یعنی در حالی که ما امروز به یک وحدت ملی ضرورت داریم، به صلح ضرورت داریم، به عدالت اجتماعی و قانونیت ضرورت داریم، بلاخره به یک رفاه اجتماعی ضرورت داریم، مگر متاسفانه هر کم عقل و کمسوادی بر ضداین خواسته های مردم ما و به نفع شخصی خود، به اصطلاح عام "از خود می درنگاند" !

به هر صورت موضوع در اینجا فعلاٌ "عواقب نفوذ ایران در داخل افغانستان" میباشد.

موج پوپولیستان زراندوز و مزدور بیگانه و همچنان عوام‌ فریبان سیاسی از طُرق پروگرام های مختلف میدیای جدیدالتاسیس افغانستان عزیز ما و بلخصوص از طُرق پروگرام های مختلف میدیای ایران محوری را که از پانزده سال بدینسو جهت نفوذ کشور ایران در افغانستان جنگزده ای ما طرح ریزی نموده اند، امروز فقط و فقط به حیث ابزار سیاسی نگریسته و از همان طُرق میدیایی در پی تضعیف و تخریب نظام نیم بند و دولت ما هستند!

نا گفته نماند که در حالت و وضعیتی فعلی که از یک طرف موج پوپولیستان زراندوز و مزدور بیگانه و همچنان عوام‌ فریبان سیاسی از طُرق پروگرام های مختلف میدیای جدیدالتاسیس افغانستان عزیز ما و بلخصوص از طُرق پروگرام های مختلف میدیای ایران محور در داخل افغانستان، در شبکه‌های اجتماعی افغانستان مخاطبان گسترده‌ای را به خود جذب نموده است، از طرف دیگر وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان که در اصل مسولیت ارتقا بخشیدن کلتوری - فرهنگی افغانها را بر عهده دارد، در مبارزه با موج پوپولیستان زراندوز و مزدور بیگانه و همچنان عوام‌ فریبان سیاسی، به اصطلاح می لَنگَد!

در این رابطه باید نخست به صراحت ابراز نمود، که، بدون شک که هدف در اینجا تضعیف و یا خدای نا کرده حذف آزادی بیان، حذف آزادی مطبوعات و حذف بقیه آزادی های فردی نبوده و نیست!

اما هدف در اینجا درک تفکیک دقیق و درک فرق قایل شدن دقیق بین آزادی بیان، آزادی مطبوعات و محتویات کلام مخرب و نظام بر انداز و به اصطلاح "زهر پاشی" در فضای اجتماعی افغانستان جنگ زده ای ما میباشد!

بدون شک که خوشبختانه قانون اساسی و متباقی قوانین ما که با قانون اساسی ما همنوا باشند مکان وسیعی را برای ابراز فردیت در خود گنجانیده اند که ما به آن افتخار می کنیم و همچنان باید در چهار چوکات قانونیت از همه ای حقوقی که قانون اساسی ما به یک فرد قایل است، پشتیبانی و حمایت نماییم!

اما بلاخره زمانی که مثلاً رژیم ایران از پانزده سال بدینسو، جهت امتیاز طلبی هایش در منطقه و جهان به پروگرام های میدیای افغانستان دستبرد می زند، مزدورانش را در پروگرام های میدیای افغانستان نسب می کند، طرح تضعیف و تخریب نظام ما را از طُرق مزدورانش در داخل افغانستان مطرح می کند و بخاطر تعقیب نمودن علایق اش پلان شده در پی تسخیر اذهان جوانان ما می برآید، ما باید در همچو حالت و وضعیت، بلاخره باید، معانی "درک تفکیک دقیق" و "درک فرق قایل شدن دقیق" بین "آزادی بیان"، "آزادی مطبوعات" و "محتویات کلام مخرب و نظام بر انداز" را متوجه شوییم!

جلو گیری از "محتویات کلام مخرب و نظام بر انداز" به حمایت و تقویه ای نهادینه شدن مردمسالاری و دموکراسی در افغانستان عزیز ما، به حمایت و تقویه ای نهادینه شدن عدالت اجتماعی در افغانستان عزیز ما می انجامد!

این جا هدف از این توضیحات و تشریحات سانسور نظریات، سانسور مطبوعات و سانسور بقیه میدیای افغانستان نیست، بلکه اینجا هدف از جلوگیری از آشوبگری های است که رژیم ایران از طریق مزدورانش در افغانستان مطرح می نماید!

نفوذ محیلانه و مغرضانه ای ایران در داخل افغانستان در پانزده سال اخیر به گونه شدیدی جریان داشته و امروز نیز جریان دارد!

در افغانستان عزیز و جنگزده ما در عین حالی که، متاسفانه یک عده ای کثیری از مردم ما، نه تنها در فقر مادی و در فقر فرهنگی به سر می برند، بلکه افغانهای ما در جزیره‌ های خودشان به سر می‌برند، در گتوهای فرهنگی خودشان به سر می‌برند، و محیط‌ هایی تک‌ صدایی و یا هم در گروپ های کوچک تک قومی خودشان به سر می‌برند، در عین حال رژیم ایران با طرح های محیلانه و ماهرانه از طُرق مزدورانش و از طُرق میدیای ایران محور در داخل افغانستان، از طُرق شبکه‌های اجتماعی افغانستان، از طُرق پروگرام های تلویزیونی و رادیویی داخل افغانستان، از طُرق "استادان پوهنتون شست و شوی مغزی شده"، از طُرق کتاب خانه های ابزاری و میدیای ابزاری مغرضانه وظیفه ای "ترجمانی احوال مردم عزیز و جنگزده ای ما را" از آن خود نموده است.

آیا این نفوذ ایران در داخل افغانستان چه عواقبی را بار می آورد، و مسولیت آن عواقب بر دوش کی میباشد؟

---------------------------------------------------------------
به امید اصلاحات وسیع اجتماعی در افغانستان عزیز
به پیش به سوی مبارزه با فساد اداری و آوردن صلح بین الافغانی!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما