فراموش نکنید!
داکر بوړې عقدې لری
ګډه وډه ګړیږی دلته
ډیرې بیحسابه ګیلې لری
هرچیرته راڅرګنده شی
دهر کنډو شین ټاغې!
ژبه وره ده ډېرې کږې وږې لری
خبره دسیاسی مؤلفو کوی
دانخر بازه ناوړه افسانې لری
شرم او حیا لاړه هلته دلته
شکریه خانه چې غټې او وړې کوی
ټول نظام ته ګواښمنه ده
بګیر ونمان وایی تاته ماته
داچې په ضربا اوضربو
ګفتمان او هر ډول حیلې کوی
تولعنت دې په داهسې سیاست لوبې شی
چې هرچاته شخصی کیسې کوی