نـن آسمان می له یــــــادونو توبــه ګار دی
خو بوستــان می د ګلــــونو په کنـــــار دی
یو ژوندون دی چی تــلوار کی رانه ځغلي
بل مې مخ دی چی خزان کی هم بـهار دی
افغانان اوس لــه خدایه یـــو شی غواړي
کور، ډوډی ورڅخه غواړي ډیر تلوار دی
افغانــانو سوله کړئ چی بــــــربــادیـــږي
په رښتیــا به اوس یــو کیږئ دا اقرار دی
دښمنـــان می د دنـــیـــا لــه ســرحد وتــي
ما خالد ته هریو زړه کی ځـای وزګاردی

سمیع الله خالد سهاک
مونتری، کالیفورنیا
۰۲/۰۳/۲۰۲۳