سرپرسر غواړم‌جامونه‌دزړه‌سره
موسيقي‌او‌ربابونه‌ دزړه‌سره

ژمی‌خوندکوي‌سره‌له‌سپينی‌واورې
خوچي‌بل‌دې‌وي‌اورونه‌دزړه‌سره

ګرمه‌غېږه‌رانه‌تاو‌کړه‌يخ‌وهلی
ستاپه‌برخه‌ثوابونه‌دزړه‌سره

سمه‌لاره‌‌له‌هغو‌ورکېداي‌نسي
چي‌وي‌دوي‌اوکتابونه‌زړه‌سره

په‌دې‌وخت‌کې‌سړی‌سم‌دم‌کړي‌نامرده
ګوره‌ونکړې‌پورونه‌دزړه‌سره

که‌دصبرپرنيلي‌سپورسولې‌نوبياخو
ستاپه‌برخه‌دي‌ګلونه‌دزړه‌سره

عمري‌اوس‌‌ده‌بې‌موره‌په‌دعاکې
ترشانلري‌لاسونه‌دزړه‌سره

عمري
مسلم‌باغ