نور کوي ملا پټ د جومات په پس خانه کې
بوخت بیا په ممبر کې دی د حورو افسانه کې
ویني محتسب چې په ښکاره ساقي ته بد وايي
ساتي بوتلونه پټ د جیب په میخانه کې
سپور شو د رویا پر سپرلۍ، پورته شو له ځمکې نه
وخاته اسمان ته د یو ګوټ په پیمانه کې
شیخ ګوره د هرې تسبیح تاو کې الله هو وايي
ښخ يي دی نظر د کوڅې هر یو زنانه کې
پير چې د ریا قبا په غاړه ابدي ګرځۍ
تخم د بېلتون شیندي په هره زمانه کې
ژوند رانه قصو او افسانو د وخت تروړلی دی
ځکه استوګن یوو د نړۍ په ویرانه کې
پوه یم متحجر راته چاړه د حلالې لټۍ
سر مې دی ورکړی لا پخوا په نذرانه کې
د ۲۰۲۲ کال د نومبر ۶ مه
سرلوڅ مرادزی