آن زن هایی که در جاده ها و رسانه ها و در پرده تلویزیون استخباراتی افغانستان انترنشنال، سر و صدا می کنند که کار و آزادی می خواهیم، کی ها هستند؟
 
عبدالخالق صارم
........................................................
قسمت بیست و پنجم

در ادامه گذشته

۳-فمینیست ها با تعدد در ازدواج مخالفت می کنند و خودشان به آن عمل نمی کنند!

به تذکر سه مثال اکتفاء می کنم:

-حبیب بورقیبه رئیس جمهور سکولار تونس که از سال ۱۹۵۶ الی ۱۹۸۷م دیکتاتور تونس و از شیفتگان کمال آتاتورک بود، او در سال ۱۹۵۷م تعدد در ازدواج و حجاب زنان را در تونس ممنوع اعلان نمود، همچنانکه برای زنان نیز حق طلاق را داد وبعد از آن اعلان گردید که زنان از سراسر تونس نزد رئیس جمهور حبیب بورقیبه بیایند و بخاطر این خدمت که وی به زنان نموده است، رئیس جمهور را بوسه کنند، که در نتیجه هزاران زن فمینیست تونسی ازنقاط دور دست تونس گرد هم آمدند و در صف های طولانی ایستاده و منتظر بودند تا نوبت شان برسد وهر یک به نوبت از رخسار بورقیبه بوسه می گرفتند که در نتیجه بورقیبه که تعدد در ازدواج را ممنوع اعلان نموده بود، خود وی دارای هزاران خانم نامشروع گردید.
 
-همچنین در کشور تونس، رئیس جمهوراین کشور، زین العابدين بن علی، که ازسال ۱۹۸۷ الی ۲۰۱۱م دیکتاتور تونس بود و سال ها شعار های دموکراسی و ترقی و پیشرفت زنان را نشخوار می نمود و او نیز به نوبه خود، قانون تعدد در ازدواج را در قانون احوال شخصیه تونس ممنوع اعلان نمود و هر کی تعدد در ازدواج می نمود مجازات می گردید و خانم این رئیس جمهور، لیلی الطرابلسي شعار های پر زرق و برق فمینیستی را سر می داد و هر سال ملیون ها ریال پول مردم فقیر تونس را در تجلیل از 8 مارچ، روز جهانی زن و روز جهانی مادر و روز جهانی محو خشونت علیه زن و... مصرف می نمود وعلیه تعدد در ازدواج و یا ازدواج زیر سن، مبارزه نموده و مردم بیچاره تونس را به غل و زنجیر می کشید.

اما هنگامیکه مردم تونس علیه شوهرش، زین العابدين انقلاب نمودند این خانم که بخاطر حقوق زنان، اشک های تمساحی می ریخت، مانند راهبه رولا غنی ، 34 ملیارد دالر سرمایه مردم بیچاره تونس را دزدی نموده و فرار نمود و در حالیکه با تعدد در ازدواج سال ها مبارزه نموده و هزاران نفر از مردم تونس را به بند و زنجیر کشیده بود، همه ای این شعار ها را فراموش نموده و بعد از وفات شوهرش، با یک امیر هفتاد ساله سعودی که قبلا سه خانم دیگر نیز داشت، ازدواج نموده و خانم چهارم وی گردید که لیلی الطرابلسي با این ترقی و تکامل داروینیستی خود، خدای فمینیستی خود را نیز بلعید.

-ازدواج همزمان با ۸ خانم در تایلند!

مردی تایلندی به نام اونگ دام سوروت، ۸ همسر جوان دارد و همه به طور همزمان در زیر یک سقف زندگی می کنند، و آقای سوروت با افتخار چنین می گوید:

با همسر اولی ام، نونگ اسپرایت، در عروسی یکی از دوستانش آشنا شدم و با همسردوم نونگ ال در بازار آشنا شدم و عاشق وی شدم و با همسر سوم خود در بیمارستان آشنا شدم و با همسر چهارم در اینستاگرام آشنا شدم و با همسر پنجم در فیسبوک آشنا شدم و باهمسرششم در تیک تاک آشنا شدم و با همسر هفتم در معبد آشنا شدم و با الآخره با همسر هشتم در تعطیلات خود در شهر پاتایا، آشنا شدم!

بعد مدافعین دروغین حقوق زن به جان اسلام چسپیده اند که چرا اسلام تعدد در ازدواج را به مردان اجازه داده است.

              ادامه دارد