آن زن هایی که در جاده ها و رسانه ها و در پرده تلویزیون استخباراتی افغانستان انترنشنال، سر و صدا می کنند که کار و آزادی می خواهیم، کی ها هستند؟

عبدالخالق صارم
........................................................
قسمت دوم

در ادامه گذشته

تعریف فمینیزم

در لغت :
فمینیزم از کلمه فرانسوی و از ریشه لاتینی Femind گرفته شده است و فمینین به معنای زن یا جنس مؤنث می باشد .

در اصطلاح :
تعریف فمینیزم در نزد فمینیست ها و کاپیتالیزم هر چی باشد، باشد.
ولی با مطالعه واقعیت فمینیزم، بهترین تعریف برای فمینیزم این تعریف را می دانم :

فمینیزم یک مکتبی سفسطی و یک جریان زن گرایی و با افکار تروریستی است که بخاطر ترور و فروپاشی خانواده، به هدف بیرون راندن زنان از خانه برای بهره برداری جنسی و استفاده از نیروی کاری آنها دربرابر مزد کم و در نهایت بخاطر حذف هویت و وظیفه طبیعی زن مسلمان و کاهش جمعیت در کشور های اسلامی، ایجاد گردیده است.

در نتیجه می توان گفت که فمينيزم، خطر ناک ترین و زن ستيز ترین پروژه ای است که تا اکنون از ذهنیت مادی گرا و هویت منفعت جوی غرب آدم کش تراویده است و تعريفى كه اين مكتب از زن دارد اينست كه:

زن يک نيروی كارى ارزان قيمت ويک وسيله جذاب براى جلب مشترى !

تاریخچه فمینیزم

فمینیزم زمانى ظهور كرد كه كاپيتاليزم اروپا با فرو بردن پنجه وچنگال خود در جسم مستضعفين و بی نوایان، در پى بدست آوردن نيروی بشرى ارزان قيمت و وسيله اى براى بازار يابى كالاهاى تجارتى خود، ضرورت احساس می كرد، و زنان را به عنوان بهترین گزینه انتخاب نمودند .

ادامه دارد