په زر واره مـــي دي کــړي داخـبـــري
چي بد نه کړي بد به هم وي ځني لري
مـــالـــه بــدو ښـــــه نــــــه دي لـیـدلـي
که تا لیدلي که سلام زما ورته څوځلي
هـــغــه چــا چي بــد دي لا خوښ کړي
نـــه پــوهـېـږم چي ښوڅه ورته بدکړي
بــد بــد دی هـــر څو کې ښه ګمان وي
سـپـی سـپی دی هــرڅـو که وفادار وي
دا هــرڅـــوچي مي ویلي که وای کړي نو بـه شیـخ یا به ولي وای د خـپـل کَړَي
انسان نه په اصل یانسب اویارقم ترالله رسي
په نیک عمل اوښه کردار الله ته رسي