د هدف په لوري هر وخت چې قدم ږدم
د اغزیو پر پولۍ پلونه پیهم ږدم
بیا مې لاره په ګړنګ او په توپان شوه
لاخطر شته قدمونه که محکم ږدم
ما ګڼله چې مې بخت له سره ویښ شو
پخپل مات تندي پټۍ به د مرهم ږدم
ماوی خپله د تقدیر ویش کې ویشګر شوم
پخپل لاس به مې د خپل تقدیر رقم ږدم
ما همیش د دوستۍ لار داسې ګڼله
چې دوستۍ کې به له دوست سره پل سم ږدم
زما ژوند د حقیقت له ورخ خړوب دی
د ریښتیا په پار مې ګوتې په قسم ږدم
په دوستۍ کې د دوکې په چل پوه نه وم
په همدې خبره نوکه د قلم ږدم
د ۲۰۲۱ کال د نومبر لومړۍ
سرلوڅ مرادزی