شوراي نظار ویا اتحاد شمال همیشه در تلاش قدرت بودند و هستند. حکومت ۲۰ ساله آخر همیشه توسط همین ګروه بخاطر سهم درقدرت ضعیف شده که بلاه خره منجر به سقوط ایشان ګردید.

 این و آن والې را قبول ندارم قومندان آمنیه از ما باشد ۵۰ در ۱۰۰ قدرت از ما باشد . سرود ملي را به پښتو قبول ندارم ، در تذکره کلمه افغان را قبول ندارم. اینها از نام افغان و افغانستان نفرت دارند. 

نه تنها حکومت ۲۰ ساله اخر بلکه بالاي  مرحوم نجیب الله ومجاهدین هم اینها بخاطر احیاي قدرت کودتاه کردند.  ریشه سابقه این ګروه بنام سیتمي ها بر ضد مرحوم سردار علي محمد داود خان  مبارزه شروغ کردند وبلاخره با پاکستان ګریختند  و از آنجا با کومک پاکستان علیه داودخان مبارزه را ادامه میدادند. تاریخ تکرار میشوند  وامروز هم سران این ګروه در پاکستان هستند. 

غلاوه برین ریشه اصلي همین کروه که سقاوي میباشد نهذت ترقي خواه آمان الله خان را بنام این که آنها کافر هستند مجبور به ترک وطن کردند.