او ښځې!
او ښځې!
ته په خپل قدر پوهیږې؟
ستا کورنۍ او خلک
ستا خور او مور
او دا ټولرخلک
ستا په قدر پوهیږي؟
ته خو بی ساری یو غمی یی
د دنیا غیږه کی
خو...آیا دنیا
ستا په قدر پوهیږي؟
ته خو هم کور او هم دنیا چلوې
او جنتونه هم ستا پښو لاندې دي
او آیا دا اوسنې واکداران
ستا په قدر پوهیږي؟
***
ښخې او ښځې!
آیا ته په خپل قدر پوهیږې؟
تا خو روزلي نومیالي دي
جنګیالي دي
پوهیالي دي
خپله غیږه کی
او تا هم مور او هم پلار روزلې
اولا هم ستړې نه یې
***
ښځې او ښځې
آیا ته په خپل قدر پوهیږې؟
که څه هم ستا لپاره
ښوونځې نشته ده
معلمان نشته
داکتران نشته
او که څه هم ستا لپاره
هیڅ امکانات نشته
او محدودیتونه ډیر دي
خو ته تر ټولو
لویه یی
هوښیاره یی
په ښه او بد پوهیږې
خو آیا دا دنیا
ستا په قدر پوهیږي؟

سمیع الله خالد سهاک
مونتری، کالیفورنیا
د سپتمبر لمړۍ ورځ، ۲۰۲۱ کال