قسمت اول :

هنگاميکه متوجه، اعمال تروريستى، قتل هاى دسته جمعى، نسل کشی، چپاول و غارت گرى، جنایات سازمان یافته، دخالت در امور داخلى همه کشور هاى جهان و...که توسط ايالات مختلفه آمريکا صورت مي گيرد، می شدم، نخست در من اين شک را پيدا نموده بود که شايد این همه اعمال تروريستى، دهشتگردى، قتل و قتال، ويرانى و... از تورات و انجیل نشئت می کند و آمریکایی ها را دین شان به این همه جنایت و وحشی گری امر می کند و هنگاميکه دقت بیشتر نمودم، دیدم که فرهنگ آفت زده و انسانیت به تاراج رفته و هویت تروریست و ماهیت آدم کش آمریکای جنایت پیشه و تروریزم مسیحی، چنان جامعه ای را به بار آورده است که همه اقشار آن از صحنه های کشتن و سوختن و دریدن و غارت نمودن، لذت می برند .

حتی فلم های که در آن، صحنه های کشتن و سوختن و دریدن، به شکل واقعی و حقیقی آن به نمایش گذاشته شود، پر فروش ترین فلم ها در آمریکا است !

حتی دیدم که مليشه هاى صليبى آمريکائى در عراق، افغانستان و... اعضاى تعدادى از شهداء ما را قطع نموده، بطور يادگارى نزد خود نگاه می داشتند تا به عنوان يک تحفه گرانبها طبق منطق بشر ستيز آمريکايى، به پيشگاه پاپ کليسا تقديم کنند، اين شک من ديگر به يقين تبديل گرديد و درک کردم که طبيعت، ماهيت و متون تحریف شده ای تورات و انجیل، آمریکایی ها را به این فساد پیشه گی و انجام اعمال تروریستی امر می کند .

و اين کشف جدید در عرصه تروریزم آمریکایی، من را وا داشت تا سری به تورات و انجیل تحریف شده بزنم و تعدادی از نصوص و متون تروریستی را ازین دو منبع وحشت و دهشت، استخراج نموده و در اختیار جوانان قرار دهم تا همه درک کنیم که آمریکا که جهان بشری را تبدیل به دریای خون و خرمن آتش نموده است، دین شان آن هارا به این کار امر می کند .

به این متون کتاب های مقدس یهود و نصاری دقت کنید که چی می گویند !

بعد این ها می آیند و مسلمانان را تروریست می نامند و قرآن کریم این کتاب نجات بخش را، به آتش می کند :

1- و شهر های این ملت هارا که رب، خدایت ، برایت می دهد، هیچ کسی را در آن زنده نگذار.
تورات، سفر التثنية 20 : 16 .

2- اکنون هر کودک مذکر و هر زن شوهر دار را بکشید و دختران باکره را برای خود نگهدارید .
تورات، سفر العدد 31: 17-18.

3- چشمان تان به کسی رحم نکند و کسی را عفو نکنید، پیر، جوان، دختر باکره، کودکان و زنان همه را بکشید .
سفر حزقيال 9: 6.

4- خدایت می گوید : کودکان شان باید در برابر چشمان شان، ریزه ریزه گردند و خانه های شان چپاول شود و به زنان شان تجاوز صورت گیرد .
سفر إشعياء 13 : 16.

5- خدایت می گوید : باشندگان شهر سامره باید مجازات گردند، با ضربه های شمشیر هر طرف بیفتند و کودکان شان ریزه ریزه گردند و شکم زنان حامله شان دریده شود .
سفر هوشع 13 : 16 .

6- همه باشندگان شهر از مرد و زن، پیر و جوان حتی گاو و گوسفند و الاغ، همه از زیر تیغ شمشیر بگذرند و شهر با همه آنچه در آن است، آتش زده شود، و طلا و نقره و ظرف های مسی و آهنی در خزانه خدا قرار گیرد .
سفر يشوع 6 : 24 .

7- یشوع همه آن شهر هارا با شاهان شان گرفتار نمود و همه را با ضربه شمشیر نابود کرد .
سفر يشوع11: 12- 10 .

8- اکنون برو و شهر ها را بزن، و همه را بکش و هیچ کسی را عفو نکن، مرد، زن، کودک، کودک شیر خوار، حتی گاو، گوسفند، شتر و الاغ همه را با تیغ شمشیر بکش .
سفر صموئيل اول 15: 11.

9- هر کی شمشیر ندارد، باید جامه خود را بفروشد و برای جنگ شمشیر بخرد .
انجیل لوقا 22: 37

10- مسیح گفت : فکر نکنید که من برای صلح در زمین آمده ام، من برای صلح نه بلکه با شمشیر آمده ام .
انجیل متی 10 : 34 .

11- مسیح گفت : دشمنان من که پادشاهی من را نمی خواهند، آنها را بیاورید و همه را در برابر چشمان من، ذبح کنید .
انجیل لوقا 19 : 27 .

همه این جنایات را که متون فوق به آن امر می کند، سربازان وحشی صلیبی در خلال جنگ های صلیبی علیه امت اسلامی، و استعمار گران بریتانیایی در جهان اسلام، و یهودی ها علیه مسلمانان فلسطین و تروریزم غربی و آمریکایی در جهان اسلام، خصوصا بعد از سقوط بغداد و کابل، مرتکب شدند .

در تصویر ذیل در طرف راست، سرباز صلیبی وحشی ارمنی را می بینید که طبق همین عقائد و باورهای تروریستی مسیحی، جنینی را از شکم زن مسلمان ترکی بیرون کشیده و با افتخار بلند نموده و نشان می دهد و در طرف چپ، سرباز وحشی دیگر ارمنی را می بینید که قلبی را از سینه مسلمان ترکی بیرون کشیده و با افتخار بلند نموده و نشان می دهد .
ادامه دارد