ای زمـادابـامـېـنـي کلـه تـالــره درځـم
د خـپـلـواو پردوجګړوله تـانه کــډه کــړم
هــیـلـه اوغـــوښـتـنـه مـي داده ای الله
چي په ژوند ئي یواربیاښادوکوکیاڼه ووینم
ډېـــرودا ارمــــان وخــاروتــه یـــووړ
ای زما ا رما نه زیارت ستـا به کلـه کـړم
بڼ مي ئې ګلبڼ مي ئې زما دابـا مېني
ته راته فردوس ئې رودونه دي کوثر وینم
په زړه کي مي ئې تل نه مي هېرېږې
ای زما (مأوا) چي درسـم تا له جـنتي سـم