هیواد

مصطفی عمرزی

زنده یاد استاد عبدالرووف بی نوا، موسس روزنامه ی هیواد است. این نشریه در بیش از هفتاد سالی که از عمر آن می گذرد، فراز و فرود زیاد داشته، اما آن چه مهم می باشد، این است که در زمینه ی آن، بیش از هفتاد سال، فرصت کار فرهنگی، میسر شده است. 

کار های فرهنگی مستمر، به فرهنگ سازی های دایم خواسته ها، اهداف و آرمان ها می انجامند.

لینک های دانلود چند نمونه:

https://ketabton.com/book/13018

https://ketabton.com/book/13045

https://ketabton.com/book/13525

https://ketabton.com/book/13649

https://ketabton.com/book/13655