گاهنامهء باختر

مصطفی عمرزی

نوعیت و ماهیت کار های فرهنگی متعارف، بسیار نیازمند تعریف نیستند؛ اما به لحاظ محتوا و مشی، خیلی فرق می کنند. 

یک نوع محتوای فرهنگی مهاجر نیز در فرهنگ ما شکل گرفته که هرچند فرامرزی ست، اما نشانه های آشکار خویشی، قومی و میهنی دارد.   

شاید نسل های سوم و چهارم افغان ها بالاخره در استحاله ی اجتماعی- فرهنگی کشور های دیگر، ستر شوند، اما تا زمانی که علایق آنان با نسل های اول و دوم در «محتوای فرهنگی مهاجر» به ما می رسند، می توانند پیوسته گی هایی بسازند تا در زمینه ی آن ها، مردم ما به همدیگر یاری رسانند. 

«گاهنامهء باختر» را می توان به سلسله ی علایق فرهنگی، نشریه ای تعریف کرد که هرچند در یک جغرافیای خیلی دور(آسترالیا) است، اما نشانه های آشکار افغانی دارد. 

لینک های دانلود دو شماره ی نشر شده:

https://ketabton.com/book/13299

https://ketabton.com/book/14051