معنی

(معرفی کتاب)

مصطفی عمرزی

درک ژرف، معنای «معنی» ست. این مفهوم را نباید مقید به حوزه ی مشخص ساخت. مردم ما عادت دارند ادبیات غنی را به حساب مسایل غیر عادی بگذارند. بنا بر این، افراد کمی را می یابید که با وجود مدارک تحصیلی عالی، اگر داشته های فکری شان از یافته های نصابی دور بمانند، درمانده می شوند.
دنبال کردن مفاهیم ژرف فرهنگی، تنها مستلزم کار های اجندایی، برنامه ریزی شده یا استراتیژیک نیست. اگر در تقسیم اوقات روزانه ی خویش که متاسفانه در افغانستان، اکثراً به معنی وقت کشی ست، تغییر بیاوریم، افزودی خوراکه های فرهنگی، درک ما از معانی مختلف را وسعت می بخشد. به گونه ی مثال، یک دوستم حداقل یک ساعت روزش را به مطالعه ی کتاب، می گذارند. او در این کار به حدی مصمم است که اگر ناگزیز نشود، جای آن را با عادت های معمول وقت گذرانی ما عوض نمی کند.
با یافت عادت روزانه ی کار فرهنگی، به خصوص مطالعه، افق های فکری بازتر می شوند. در این تجربه، دورنگری و دوراندیشی، مراقبت های لازم را هم فرآهم می آورند تا در بسامد حوادث، با شتاب داوری نکنیم.
در این زمینه(ارزش کار فرهنگی) فواید زیادی مرقوم شده اند، اما در این جا از سمت دهی عمومی آن(فرهنگ سازی) زیاد صحبت نمی شود. به این دلیل نیز است که درک ژرف آن بسیار وجود ندارد.
لینک دانلود:
https://www.ketabton.com/book/13179