دانشنامهء افغان

مصطفی عمرزی

آسیب های نوسانات سیاسی، روند استحکام وحدت فکری مردم ما را در موانعی ایست می دهند که دیدیم با تجربیات آن ها در دو دهه ی اخیر، مقوله ی تهاجم فرهنگی را نیز توجیه کرده اند. بنا بر این، اخذ مسوولیت در موضع دفاع از سرزمین و ملت در زمانی که واحد های سیاسی، مشخصات فرهنگی می سازند، گونه ای از آن کار فکری را هم تایید می کند که در حدود سیاست، تعریف دولت- حاکمیت های کنونی ست.

هرچند پدیده های فرهنگی در نخست فرامرزی اند، اما تقدیس آن ها در مرام سیاسی، جزو اصول تبیین و تفکیک است. سهم خویش از کار فرهنگی را جزو تامل بشری می دانیم، اما با ابواب، فصل ها، عناوین و متن های مربوط و مشخص.

لینک ها:

https://www.afghanpedia.com/

https://www.afghanpedia.com/protocols/contributors/index.jsp

https://www.afghanpedia.com/protocols/contributors/getprofile.jsp?contributor=A6515EF91E6F4043DF8C52F20B63E271