ویرانگری

(معرفی کتاب)

مصطفی عمرزی

خاطرات بد ملوک الطوایفی تنظیمی را هیچ افغانی فراموش نمی کند. مدعیان جهادی و ضد گذشته ی مدنی ما، چند سده حیثیت و پرستیژ کشور را در زمینه ی مدنیت ها و فرهنگ های نو و قدیمی آن، چنان به تاراج بُردند که حالا می فهمیم ساختن، آسان نیست!
آن چه تا قبل از هشت ثور، حتی در دشواری های حاکمیت های چپی، اکثراً در محور شهر ها، به نام تاسیسات بزرگ، زیربنا ها و رونق رفاهی حفظ شده بودند، با تجهیزات اردویی نابود شدند که برای فتح چند کشور، از میراث نظامی سنگین حکومت های پس از هفت ثور، باقی مانده بودند و در یک حاکمیت ملی، می توانستند نیاز های کامل دفاعی ما را برآورده کنند. در این زمینه، نه فقط حرف و حدیث، بل آن قدر تاریخ صوتی و تصویری داریم که به راحتی می توانند جلو کُل مخالفان را بگیرند؛ اما آن چه بسیار مکدر است، بحث با کسانی ست که صرف با مصرف امور دینی- مذهبی تبارز می کنند و در حالی که یاد شان رفته چه کرده بودند/ می کنند(فاجعه ی تخریب و سقوط کشور در چهار سال و سال های اخیر) بر آن نخبه گان روشنفکر افغان- از تمام اقوام- می تازند که سعی می کنند با تنویر مردم، جامعه را به آرامش های قبل از طوفان، رهنمون شوند.
از جالب ترین بحث های عوامل تخریب ملی، یکی این است که گویا «روشنفکران افغان سیکولر اند!» مردم ما می گویند تا حالا هم ندیده اند که حتی یک تن از افغان های فعال فرهنگی- مدنی سال های اخیر، حتی یک دانه مورچه را کشته باشد.
لینک دانلود:
https://www.ketabton.com/book/13138