د هرات د ملا، مجیب الرحمان انصاري په خدمت کې
د تورتم استازی
تر کوم ځایه د ملا چې نظر څرخي
ځمکه ځای پرځای ولاړه ده لمر څرخي
د غوايي پر ښکر ولاړه ځمکه ټینګه
زلزله کې ځمکه نه ښوري ښکر څرخي
غرونه واړه ښخ میخونه دي په ځمکه
نه دا ځمکه ښوريدای شي نه غر څرځې
د ملا په خیال د لمر او سپوږمۍ تندر
په جادو د جادوګر او کوډګر څرخي
په لمانځه د استسقا به تندر ورک شي
که نه تندر به تر ورځ د محشر څرخي
نور فکرونه د ملا په اند جمود دي
یو ملا دی چې يي اند لروبر څرخي
هغه اند چې د ملا په خوله جاري دی
له مغز نه دی سم د خېټې په در څرخي
دا ملا دی چې تبلیغ يي ولس تبا کړ
خوشي نه ده چې ولسونو کې شر څرخي
که ولسونه د ملا غومبر ته ناست وي
حال به دا وي د ولسونو چې سر څرخي
چې ملا د خرافات په توصیف راشي
د ملا سره محراب او ممبر څرخي
که ریښه د خرافاتو سم تحقیق شي
خرافات ټول د ملا پر محور څرخي
د ۲۰۲۱ کال د فبرورۍ ۲۲ مه
مرادزی