لکه نمرود چې له پيغامه د موسی ډارېږي
د دغه ښار له ښايستونو تور ملا ډارېږي

دا د کعبې قسم وهلي له قبلې نه منکر
د دې وطن د پرهرو له مسيحا ډارېږي

هغوی په مينه کې ګرېوان چې د پی مخو څيري
بند کړی يوسف چې يې له مينې زليخا ډارېږي

ځان به سينګار، خو د زړه تور ټکي به سپين نه شي کړای
هغه ړانده په سپينه ورځ له خپل امسا ډارېږي

"نور" چې د پېغلو په محفل کې سرې سکروټې وېشي
ويښتان يې سپين کړي، له تهمت د هزارها ډارېږي