خدایږو نشته دی سکون په یارانه کې
بس دی را دې شي بدلون په یارانه کې
د چوکۍ مینه خو ژوند له مونږه اخلي
مونږ ورکړی دی ازمون په یارانه کې
پیتاوي واعظ صحرا ته کړ مجبوره
لیونی نه وو مجنون په یارانه کې
نوي نسل ته د مینې کښت پکار دی
ګډ نصاب ته کړۍ مضمون په یارانه کې
لوې ملت د خلاصې ملیانو غرق کړ
رب دې راولي سمون په یارانه کې
دوي د حسن صفت عار ګڼي میرویسه
څه غیرت لري پښتون په یارانه کې