پی آمد تصویر

(معرفی کتاب)

مصطفی عمرزی

ساده ترین معنی این گزیده/ عنوان، عبارت از تبیین داده هایی ست که از طریق هنر هفتم، می یابیم. چند سال قبل، بعضی از نزدیکانم که سال ها در کشور های مرفه، زنده گی کرده بودند، از اثرات و تبعاتی می گفتند که گاهی ناخودآگاه، دچار شده بودند. این پذیرش، بیشتر در عرصه ای صورت می گرفت که داده های هنری را تصویری- صوتی می سازند.
در هنر هفتم، بارگذاری ایده ها از طریق نفوذ به اندیشه ها، راست و چپ تکثیر شده اند. فلم های سیاسی در اختیار حاکمیت ها، اگر کیفیت داشته باشند، همسو با معارف اثر می گذارند.
در «پی آمد تصویر»، ضمن تبیین محتوای چند فلم جالب، ردیابی اهداف سازنده گان، منظور بوده است. چنین افاده در جایی که انبوه فلم می سازند، شاید بسیار مهم نباشد؛ زیرا در زمینه ی بده و بستان و تنقید، توضیح می دهند، اما در این جا می تواند اهمیت استفاده ی آن را توجیه کند. ما از این رهگذر(استفاده ی مثبت) هم می توانیم در ماهیت های ارتجاعی، تغییرات دلخواه وارد کنیم. دهه ی طلایی(60 شمسی) سینمای افغانی را فراموش نکرده ایم.
لینک دانلود:
https://www.ketabton.com/book/13360