• یا ایها الناس انا خلقنکم من ذکر وانثی وجعلنکم شعوبا وقبایل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقکم ان الله علیم خبیر.
صدق الله العظیم
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هنوزهیچ نهاد دموکراسی ، حقوق بشر، فعالان مدنی وکار شناس سیاسی تفرقه افگن ، تکنالوژی ، هیاهو وهاهای بشر درک نداشت که خداوند (ج) بدون سانسور وتبعیض درترکیب کلامش ،حکمتش، والهام بهمه باندایه ارشاد میفرماید با استدلال ریاضی، منطق وعقل انسان را خطاب و هدایت می کند دریک سطر از مرد وزن ٬ شعبات وقبیله ها، ویژکی معرفت وشناسایی وارزش مکرم بودن بودن انسان مغرور وحاکم ،البته شناسایی وتعارف بدون هیچگونه خشونت که انسان در صددش است یاد اور میشود . ودرنهایت خداوند عالم است و خبر دارد.
امنیت افراد ملکی وموقف هزاران زندانیا ن بی خبر
جنگ هنوز در افغانستان بشدت ادامه دارد . وضعیت امنیتی با گذشت زمان هر روز وخیم تر وبیچیده ‌ترمیشو . افغانستان وارد ابعاد مبهم و پیچیده‌تری از منازعات واختلافات داخلی ګردیده و تلفات ملکی با گذشت زمان هر روز افزایش می یابد. طرف‌های درگیر جنگ اصول ٫ اساس وبنش اسلا م را صریحا نقض کرده است بنا ء قضایای سیاسی ، گروهی ٔ،مداحله سفارت خانه ها وکشورها ی دخیل کاذبانه میکوشد وخلاف ازادی مشروع وحاکمیت ملی مادرکارند که مارا بنامهای مختلف تقسیم می کنند . و تلفات افراد ملکی ما هر روز ادامه دارد. پس از تشدید جنگ، افراد ملکی در حملات انتحاری، حملات هوایی، عملیات شبانه ترور و کشتار، گروگان‌گیری‌ها، مین‌های کنار جاده و جنگ‌های زمینی کشته و زخمی میشوند برا ی چه؟. بنابراین کمیسیون نام نهاد معاش خور مستقل حقوق بشردر افغانستان با تیم اش درصدد منافع شخصی وجاسوسی از زمانی برای دیگران است ورنه باید از معااهده منحوس بن حقوق اکثریت واصل معضله را تشخیص می کرد . اصلا کمیسیون نتوانست انچه از نظر فرهنگ اسلام مساوات وعدالت حکم میکند ودر افغانستان چه میگذرد مقایسوی برداشت موثر ومطمن بدون درد سر ومصارف گزاف اقتصادی عملی ساز ند . هیچگونه انحصار برتری وبهتری امتیاز وسودجویی در فرهنگ مساوات وعدالت اجتماعی بنظر نمیرسد .دوستانرا کجا کنی محروم تو که باد شمنا ن نظر داری..
تعجب اور وحیرت انگیز است زمانیکه بخش ویژه در این سال‌ها از چگونگی رعایت و نقض حقوق بشرحرف میزند میگوید دروغگوی حافظه ندارد ، و دوستان بین‌المللی چه وقت ودرکجا وضعیت زندانیان مربوط به دولت افغانستان نظارت کرد، کدام قضایای نقض حقوق بشر دوستانه بین‌المللی را بررسی ومستندسازی نموده لاف زنی بعد دیگر قضیه است ایا بخاطر کاهش وکمی تلفات ملکی با همکاری دولت افغانستان پالیسی‌های ملی مشخصی ساخته شد یاخیر؟. مامی بینیم که میزان حساسیت عمومی و طرفین جنگ در برابر کشتار مردم بیگناه وبیدفاع به مراتب بالا رفته ولی هنوز جنگ از افرادملکی همه‌روزه قربانی می‌گیرد نه ازگروه شرکت سهامی..
زنان بی دفاع ومحروم افغانستان
وقت ان است که عالمان ومتفکران دلسوز دین در امور مسایل فقه واحکام الهی باعدالت کمی روشن تر واگاهتر بیانیدیشند تا شاید بعدازقرنها نزول اسلام ، زنان مسلمان را از سر گردانی،اشفتگی ،وچندگونگی سیاست های مزورانه نجات یابد وازراه دانش وبینش ومعقولیت با خدای خود بپیوندد احترام را بجای ترس،عشق ومحبت ایمانی را بجای اجبار،عبادت را بجای ریا،وارامش را بجای اضطراب بنشانند.بسیاری از مشکلات نیروی زنان به عرصه وادی فرهنگ بر میگردد.
این مقام به دنیا واخرت من ندهم
اگرچه درپی ام افتد هردم انجمنی
هرانکه گنج قناعت به گنج دنیا داد
فروخت یوسف مصری به کمترین ثمنی
بیاکه رونق این کارخانه کم نه شود
به زهد همچو تویی یابه فسق همچو منی
افغانستان یکی از خطرناک‌ترین کشورها برای زنان امروز براساس سیاست است نه عقاید دینی . ازاین خشونت علیه زنان به گونه خشونت فزیکی، خشونت جنسی، خشونت لفظی و روانی و خشونت اقتصادی اعمال می‌شود تنها وتنها شبکه های شیطان ومنافق بهره وسود می برند ولیبل ها والقاب رنگارنگ برایشان ساخته میشود ازادی بیان ازادی سکون وعفت است . کمیسیون نام نهاد وبي کفایت بریاست یک شعله ای( سیما سمر) سا لها است که بدون برنامه تعلیمی ،اگاهی ،فرهنگ اسلامی واصول ملی این کشور مبارزه میکند ایا کسیکه خودش فاقد اندیشه وابتکار شرایط عصر امروزی باشد چگونه ابراز میکند که در ۱۸ سال ۵۶ هزار و ۷۴۲ شکایت در مورد خشونت علیه زنان را ثبت کرده است ولی مشخص نیست که این خشونت دراسلام هم جایگاهی دارد درکجا ی قران کریم ازاین سایکو شکم تذکری بعمل امده است زمانیکه اسلام به انحصار عادی جواز نمیدهد پس خشونت ها از کجا سرچشمه میگرد وکدام طبقه افراطی انرا پرورش ونوازش میدهد ای ریس کاذب معاشخور ؟.
کمیسیون در گزارشی که از کارکرد هژده ساله‌ منتشر کرده نوشته است که از مجموع موارد خشونت ۱۰ درصد را میانجیگری کرده، به ۴۲.۵ درصد مساعدت حقوقی انجام داده، ۱۸.۴ درصد از خشونت‌ها را میتوان احصایه مجهول ، پاسیف و بی باورودروغ شاخدار تعبیرکرد و آنها را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کردن بهتر نه بلکه بدتر بنظر میرسد، زمینه ملاقات با مقامات دولتی را برای ۶.۶ درصد از قربانیان به منظور دسترسی به کدام عدالت فراهم ساخته، ۳.۹ درصد را مشمول حمایت و دادخواهی قرار داده، ۵.۲ درصد را به خانه‌های امن معرفی کرده، ۰.۸ در صد را به مراکز درمانی معرفی کرده، ۳.۴ درصد از قضایا را به وزارت امو رنام نهاد زنان و دیگر نهادهای خیریه معرفی کرده و ۹.۳ درصد را از طریق شیوه‌های همچو ارتباطات شخصی ،جاسوسی و تملق ، بی فرهنگی وعدم اگاهی از همه مسایل دیگر مورد حمایت جاسوسان دخیل قضا یای کشورجنگزده ومحروما قرار داده است.
هنوز میزان خشونت علیه زنان در این کشور تکان‌دهنده است. بلی بدون داانش،فطرت،عفت وکرامت اسلاامی که خداوند (ج) به مردو زن مساویانه ارزانی داشته است این آمار نشان‌دهنده تمام خشونت‌هایی نیست که بر زنان افغانستان اعمال میشود. زنان هوشیار واگاه میدانند که مشکل درکجا است و این مسولیت خطیر وبزرگ را دوشادوش مردا ن بدون لیبل سیاسی چگونه باید جبران کرد..
روند قانون گزاری
دردنیای پرتنش امروز که استعداد بالقوه هرج ومرج دران بسیار بالااست ،سخن بی عمل درباره نظم واظهار تمایل به سامان یافتن به مشکلات ،کاری است عبث که مردم را دچار یاس وعصیان میکند مادام که قانون برای تعیین چارچوبها قدرت استقراروتضمین اجرا نداشته باشد.زروزور جای ان را پر میکنند.
حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان در فصل دوم قانون اساسی افغانستان تضمین شده است. اما قوانین افغانستان از طرف کدام کمیسیون مستقل دریک کشوریکه خودش مستقل نیست ،اگاه نیست ءقادر نیست چگونه صلاحیت طرح ،تصویب،تعدیل، یا لغو قوانین مشورت میدهد .نظارت شما باید واجد شرایط ظرفیت کاری وشخصیت تان باشد .بلی حقوق بشر وقتی موثر است که ما بتوانیم مطابق ضوابط واصول حکومت مستقل وخود کفا داشته باشیم . بناء اب دیده وچپلی از پا در اوردن است مگر شما چگونه هجده سال این مقام را نگاهداشتید باتحفه ها ویا فیصدی حق باپول بیوه زنان که عقب موتر شما بخاطر گدایی میدود ویا چند ملیون یتیمان ویا انها یکه از مکتب بکلی محروم اند ؟.
موضع‌گیری‌های نیروهای طرفدار حقوق بشر در افغانستان در هژده سال روی صداقت واخلاص نیست بلکه شیطانت ومنافقت بنام ازادی در پارلمان و حوزه‌ عمومی کشور بارها بحث‌برانگیز و جنجالی شده است ولی باگاهی متند مساوات وعدالت همراه نیست نمایشی حقوق بشر هیچوقت حقی که متکی باعدالت باشد نقش نداشته بلکه چند زن نام نهاد ولی بی خبر در راس کرسی های دولتی گماشته اند..
فقر ، جهل ،بیسوادی، رقابت ،شهرت،بی اتفاقی ،بحران جنگ واختلافات،مداخله کشورهای جهان بنام دموکراسی و هم عدم تروریزم و بیکاری طبقه جوان عوامل دیگریست که هر گونه بهانه حقوق بشر یا ان جی او مقتدر با پول هنگفت وامتیازات فرمایشی متقاعد میسازد باید گفت که این عوامل بالوسیله سبب فراهم کردن زمینه استفاده افراد توسط نیروهای مخالف دولت و "باندهای مافیا خودما" بیش از پیش متمرکز میسازند.افراط ،کمی و کاستی احساساتی از طرف دیگر کیفیت اموزش وپرورش با اوردن فرهنگ بیگانه ها وبی بند باری اسعار وابزار بیرونی نگرانی بیشترازحقوق مرد وزن درین کشور بحساب میرود اول موجودیت ما در صلح وامنیت متمرکز مطرح هست ریس کمیسیون اصلا از خود بیخبرو از حقوق بی خبر زمزمه میکند مانند شکریه بارکزی حرف زدن مفت است !او تنها مانند حامد کرزی به لقب خوش است ریس حقوق طی هجده سال جز سازش، چاپلوسی وکاسه لیسی با هر حکومت ،ملل متحد وموسسات جهانی هیچ دست اوردی دیگری مانند داکتر چشم عبدالله نداشته با احصایه دورغین جمع وتفریق وفیصد کوران فاسد ملل متحد را فریب میدهند وازین راه پول/ یاقیمت خانه مجلل خود در امریکا را فراهم کرده است . ورنه کسانی هستند که به مراتب زنان لایقَ، افغان دوست‌، مسلط با همه امکانات عصر امروز ، محقق واندیشمند که به سیا سمر هیچگاه ضرورت نمی افتد. مگر کور کوررا پیدا میکند و اب گنده گودال را! در افغانستان ۷ ملیون کودک معصوم وبی سر پنا تحت فقر جدی بسر میبرد. وای بر این بشر وحقوق ! وملل متحد که نهایت بی کفایت است.اگر بحران افغانستان خاتمه یابد این معاش خوران بنام والقاب های مختلف درکنج واکناف و حتی در چور وچپاول سفارت خانه های کشور این دالرهنگفت با امتیازات برجسته را از کجا بدست خواهد اورد؟سر بزنید به سفارت ها چمچه وکاسه ولگن وچلم چی که شاکردان کورس انگلیسی هستند وانگلیسی میاموز ند حقوق بشر با اینگونه دیپلومات خوب کنار میآید نسبت به اننهایکه پرسونل ملل متحد را زیر سوال می برد .