داوردوژبې ديوې پخوانۍ سندرې نه په الهام .

 

 

اې کاتب تقدير!!

خوږې خوږې خبرې

دګرمې غېږې عطر

دشونډودلمبواور

دګرمواحساساتو

دتګ راتګ بهير

اې کاتب تقدير!!

 

____

ديارخالي اوربل ته

يوڅاڅکى دسپوږمۍ

ماښام دغني خان

يوتاردسپېلني

چې وچ يې کړم نذير

اې کاتب تقدير

__

دشپې لېونۍ چيغې

دسپين سهارهنداره

يوڅوشنه پسرلي

دچادمستوسترګو

دچاپه يادشوګير

اې کاتب تقدير!!

__

داوړي يوه غرمه

وږمې دسنځل ګل

ګلاب ګلاب جانان

دويښوسترګوخوب

چې يوبل ته ووځير

اې کاتب تقدير!!

__

دستوروپه شان سترګې

دمينې اداګانې

دخپل زړه په هنداره

له رنګ اونوره ډک يو

همداسې يوتصوير

اې کاتب تقدير!!