اوس چې ستادبېلتون خيــــال راسره نشـــــــــته

اوس عــــــــــــــــــروج يمـــــه زوال راسره نشـــــــته

ستااوربـــــل ته له سپوږمۍ نه څاڅــکي غواړم

فقــــــيرنه يم اوبـــــــــــــــل سوال راســـــــــره نشته

اوس دهرښــــــــــــــــــکلي ځوانۍ ته هوس نه کړم

اوزګارنه يـــــــم اومجـــــــــــــــال راســـــــــــره نشته

اوس لـــــه خـــــــــــــپلوارادونــــــــــه بــــــــــــــهرنه ځم

دهمــــــــــــــادپروازخيـــــــــــال راســـــــــــــــره نشته

چې دوخت مسيرمې ګوتوکې ايســـــــــــــــــاروو

اوس خوهغســـــــــــــــــــــــې کـــــــــمال راسره نشته