دنړۍ له ستوني تاودي

دنړۍ لمن په خپلووينوسره ده

ديوچاپه توروجودکې

ديوزړه په نوم يوڅه دي

دادرنګ اونوره ډکه

نړۍ وينه ورته ښکاري

دانسان انسان وژونې

لړۍ مينه ورته ښکاري

___________

مجيب احساس