تعبیر

دیوشېتمې پېړۍ ستړی انسان

نیم دهوس قرباني

نیم له ضمیرسره په جنګ کې راګیر

اونیم لګیادی له نړۍ څخه کلا ګرځوي

دشرق له ځمکې څخه وینې څاڅي

 په سپېره غولي یې داورلمبوته سیوري ناڅي

اودلویدیځ له صحراګانوڅخه

دتمدن رڼانړۍ ته ګوري
دنړۍ غیږه کې دشرق اوغرب تعبیر ورک شوی

نړۍ له درده چوي

 

مجیب احساس