فریاد
زړه مې اوس دتوروخاورسپېره څلی
دتقدیراودتدبیردبادڅپې یې 
اوس دهرکس اوناکس په لاره شیندي
تیرپرون مې دژوندون ماته هنداره

او هوډمنې ارادې مې 
دڅپواخیستې پاڼې
ژونده تیرشه نورمې لاس نه درسیږي


مجیب احساس