فاصلې

زمااوستاترمنځ اوږدې اوږدې پرتـــې فاصلې

هــــــــسې خيالي راټولوم خـــورې ورې فاصلې

زه مې د خپـل تاريخ په ورک باب پسې ستړي يمه

ديوه ارمان اويوامکان دوه تلوســـــــــــــې فاصلې

درواجـــونودديوال ترشـــــــــــــــــــــــــــاله يوبل پنا

خدايه يوځاي کړې ته دادوې فاصــــــــــــــــــــــلې

ديوه ملت ستـــــــرقامتـــونه هره ورځ پکې مري

خوبياهم نه نيـــــــسي په خپـله له جګړې فاصلې

ورکه يوسفـــــــــــــــــــــــــه دتعبــــيرپه ژبه څه تريږي ؟

دچادسترګودلمبودفلـــــــــــــــــــــــــــسفې فاصلې

احساس