غزل

ستړی اسویلی یم د سلګو سره ګډیږمه

ښځه یمه مور یم اندیښنو سره ګډیږمه


رمز کې د خلقت مې د ایمان نښې نغښتي دي
خاوره خو څه نه یم چې ایرو سره ګډیږمه 


رنګ یم د سندرې د غزل خوږ ترنم یمه
ستا د دیوان شعر یم ستا ټپو سره ګډیږمه


پټه یم سپرغو کې د سکرو د درد تڼاکه یم
لار کې دې تقدیره سرو لمبو سره ګډیږمه


پایله یم د اوښکو ورکو لارو کې روانه یم
کړم يې بدرګه دژوند شيبو سره ګډیږمه