غزل : شمعه شوګی
زمـــا ارمــــان خـو د جمـــــود پـــه اوږو بار دی
بلا تږی د وجــــــــــــــــــــــــــــــود په اوږو بار دی

زمونږ زړونو کې سکـــون خــــــدایه پیـــدا کړه
دغه ســــــوال مې دسجــــــــود په اوږو بار دی

زه او تـــــه بــــــه مینــــه پټـــه ســــــــــــــاتو پټــــه
دغــــــه قــــــــــــول دقیــــــــــــود په اوږو بار دی

کومــــــــه مینـــــــــه تر سنګساره رسیـــــــــدلې
تش اقرار یې دشــــــــــــهود پـــــــه اوږو بار دی

نه پکې شمعـــــه نه سلګۍ شته اونه اوښکنن

ماښـــام خــــــــــو د صمـــود په اوږو بار