جانان !
مــاپرې ټــول فــــکر لـــوګی کړ
مــــــاپرې عقـــــل لیــــونی کړ
لا همــــــــــــــاغسې سرزوری
هم مې خپل هم مې پردی کړ
درقیب ظــالــــم لــــــــــه ویرې
ما پـــــــه سترګـــو پوهــوی کړ
روح وجود مې ورتــــــه پرېښوه
ترې راخپل مې خپــل زړګی کړ
تورتم مړ وو مـــــــــاښـام مړ وو

پــــــه رڼا شمعې ژونـــــدی کړ