د يوه ورک ملګري په نوم

ملګريه!!!

ملګريه شکر دی چې
د ښو او بدو تميز
عقل او  پوهه لرې
د ژوند معنا نه خبر
د مينې راز درسره
د هوس وږی نه يې
يې د اخلاقو ګوډی
د ذات پروا نه لرې
د انساني کرامت قدر کوې
د خدای په شان مين يې
په ټول جهان مين يې

.........................

خو.....!
زه نن څه يره لرم
ستا په سبا ډارېږم
زه له رڼآ مطمين
زه له رڼآ ډارېږمملګريه! پام کوه لږ
د امېدونو کلي مه ورانوه
زړه د حسر په لمبو مه پټوه
په  بازاري ښکلا باور مه ساته
خپلې ځوانۍ ته دومره سپک مه ګوره
د کوږ دېوال سيوري ته مه درېږه
احساس د حسن په جلاد مه وژنه
له خوشبختيو سره جنګ مه کوه
خپلو خوښيوو سره جنګ مه کوه

................................

ملګريه! پام دې وي چې
دا د ازر د لاس جوړ شوي بتان
د پاکو زړونو په ډالۍ نه ارزي
د يو ساعت په بندګۍ نه ارزي
له لېونتوب سره ياري ونه کړې
ليدلي خوب سره ياري ونه کړې
!په جهل مه احسان ملګريه
!خير دی! لږ وپېژنه ځان ملګريه!
په ناممکنو پسې مه زورېږه
په کاڼو مه وله اسمان ملګريه

................................

ملګريه ته له ما نه ښه پوهېږې
چې ته په هر څه باندې نه پوهېږې
دا ستا مزل تا نه منزل تښتوي
که ته په دې خبره وپوهېږې

................................

له ځان ګران ملګريه!
افغانستان ملګريه!
زما د سترګو نوره!
زما جانان ملګريه!
زه نور د عقل غلامي کومه
ستا لېوني زړه ته زاري کومه
ژوند د وهمونو له کيسې اړوم
تا له دې خپلې فيصلې اړوم

..............................

راځه دوخت په لور قدم اخلو
د پوهې باب سره نزدې اوسېږو
لکه نغمې، خولې وجود به باسو
له دې رباب سره نزدې اوسېږو
بس..! له کتاب سره دوستي جوړوو
بس..! له کتاب سره نزدې اوسېږو

عمادالدين دوران