غزل

 

زړه مې د چا د مستو سترګــــو جنګ ته تــږى ناست دى

يو نازنين بدلون يو شوخ غــــورځنګ ته تـږى ناست دى

زه پــــه زاريـــــو له ســــپرليـــــو ورتـــــــــه رنګ غــــــواړمه

زما ګلرنګ زمــــــــا د وينو رنګ ته تــــــــــږى ناســت دى

په دې اميــــــد چې يــــــــــې يو مست ربـــــابي ونـــــــازوي

يو تنده غرى د تـــــــارونو ترنګ ته تـــــــــــــږى ناست دى

يو تور اوربل ګردونو سپيـــــــن کړو د يـــــو ګــــــل په تمه

يو مات مړوند د شنو بنګړيو شرنګ ته تـــږى ناست دى

هغه د بر کلي ګـــــــــــودر ها تـــوپ خــــــــوړلـــــــــــى ګودر

دا ډير وخت کيږي د منـــګيو کړنګ تــه تــږى ناست دى

ستا انديښمن غواړي سنــــــــــدرو ســـــــره روح وګـــنډي

ځکه خو ستا د ښکـــــالو خوږ آهنګ ته تـږى نـاست دى

 

يادګيرنه

نوموړى غزل د ( لا خو له خپل ځان نه پردى يمه زه ) شعري ټولګې نه اخيستل شوى دى