شعرونه


غزل

لویه ورشو د پښتنو کې بې بھارہ نه وايښکلې ھوسۍ به د دامآنې دومره خوارہ نه وایمنگۍ ټیکرې گړونج ټوټې جونه تارتارہ نه وايزمونږ د کلې د سیند غاړہ به وزگارہ نه وايلکہ ماشوم به كټورو پسې لاس نه جگومخو سیل د زاڼو دې اسمان کښې بې قطارہ نه وایزما د زړہ کاله ته گوټ، داسې ممکنه نه ده کہ ستا نظر سرہ زما د سترگو لارہ نه وايچا به زمانه د لاله گلونه څنگه ریبلداسې که زہ

02.06.2010 اسدافغان

غزل-سعادت

ستا كوڅه كې يوه ساه اخلمه ځمهنور نو خپل د زړه ګناه اخلمه ځمههر يو خاپ د هر قدم مې ورانومهخپله هره اشتباه اخلمه ځمهستا د مينې له دې ښكلي خيالي ښارهخاموشي اخلمه آه اخلمه ځمهدا له نوره ډكه ورځ دې هم د تا ويزه تيارۀ غوندې بېګاه اخلمه ځمهستا د مخ د رڼا ګانو له ستمهكومو زلفو كې پناه اخلمه ځمهچې قانع پرې ضدی زړه

31.05.2010 اسدافغان

غزل-شيرين يار يوسفزى

څومره چې حيرانه دههومره سرگردانه دهراخو شه! محفل وتهڅه قيصه روانه دهبيا ساقې بې پامه شويدا خبره گرانه دهوژني مې خو سترگو كښېډيره ځان اسانه دهاوس شوه كوربنه د زړهما چې وې مهمانه دهدا پښتانه اوښكه دهماته بلا گرانه دهلا يې ستم زور وكړهما به وې ستومانه دهڅه ز

31.05.2010 اسدافغان

نه مازدیګر نه می ګودر

نه مزدیګر نه می ګودر پاتې شوشپه ورځ مې غم دزړه په سر پاتې شودغلیم زړه راباندې نه سړیږېډوب می په وینو کی ځیګر پاتې شودخدای دښمن له موږه څه غواړی نورپرهار په زړه دهر بشر پاتې شودته ژړیږم چی له نه پوهیږوروغ می نه سمه اونه غر پاتې شوچی شاعرانو په شعروکی ستایللوړدنګ چینار نه می نښتر پاتې شوزموږ اولاد د دجنګو دلاسه لکه ګنډیر ګل بې ثمر پاتې شوسیدکریم خان دخپل وطن دغمه ډوب ددوبی په سمندر پاتې

31.05.2010 اسدافغان

جهاني بیا به یې څښو بیا به هی هی وي اتڼونه

  ”محفلونه مو تیاره دي بې څراغه شپه سبا شي پیر مو را ولې خالقه چې تیارې رڼا رڼا شي “    

29.05.2010 اسدافغان

شعر

که خدمت مه نه راځې ياره په وس کېدا دوعا وس خو لرم د رب حکمت دیدروغ نه وايم زه رښتيا خبره کړمهتل چې داسې دوستې کړو د خداي قدرت دیلکه مورچې فرديس زوي ته وې تل تږيداسې ما هم ستا خندا ته ډير حجت ديکله کله چې په مونږ نې تکليف راشيبل څوک نه په دې کې خپل ځان ملامت دیڅوک چې ګورې څو دوستان په بد نظرګيله نشته دوي په زړونو کې نفرت دید بي ځايه خواهش

26.05.2010 اسدافغان

شعر- شغله رحمانې

کاش چي يو دستاپه شانتي ګل مي لرلی دا خپل خوار زړګي په سر به مي کرلیکه مي دوست زما،زما نه لري نه وایماداسترګو په باڼو به هروختي ګرځوالیکه اجازه زماداخپل وجود ضميروايما ديدن به د هره ورځ ګوره کوالیکه مي زړه هروخت دستاپه خوا کي نه وايستا په هر تکليف به زه څله خبريدالیکه مې سترګوکې دا اوښکوڅاڅکې نه وايدا توري سترګي به مي سري نه ګرځوالی

24.05.2010 اسدافغان

زه یو افغان- سيد کرېم خوستی

    زه یو افغان   زه یو افغان دمسلمان په صفتچی دوطن یتیمانان وګورمپه خپل دښمن می دمرګ زړه ونه شیکه نه دښمن راسره ظلم کویکه په حیا کی رانه لاړ نه شی نوردمجبورې به یی په سر وولمدلته زما سره دا سوال پیدا شودشپې کورنو کی چی خلک وژنېدته فوجونه سوله ساتې واییدا سوله ساتې فوج چی ښار کی اوسیبې افغانانو دټول غروته لاړشیچی دغیرت پاته یی ولګیږيداسوله ساتې فوج که سو

22.05.2010 اسدافغان

کابل ته! - شيرين يار يوسفزى،

اى کابله! دا په کومه بلا وسوې؟چې سره د خپل حرمت او حيا وسوېسر تر پايه دې وجود ايره ايره دىلکه ته چې د اسمان په برېښنا وسوېلوي خېبر او ستر بولان دې ننداره کانه چې ته چرته کوم پټ او پنا وسوېغر که لوي وي نو په سر باندې يې لار ويتنګ نظري وه، که مستي وه چې دا وسوېهمراهانو درته واچول اورونهپه هوس کې د قدرت او دنيا وسوېهمخواهان دې هم لمنې وهي اور تهنه پوهېږم په کوم تور او خطا وسوېستا کمال او

16.05.2010 اسدافغان

زما ژوندون - سیدکریم خوستۍ

سرليک: زما ژوندون زما ژوندون زما زړګې ستا دهر ښاره لوګېستا دهرات ستا دفراه اوکندهاره لوګېخپلو پرادیو صرفه ونه کړه په اور یی وسوېجاردشم جار ستا دکابل او ننګرهاره لوګېهرسړی خپله توره تکه سره کړه ستا په وینووطنه ستا دسمې غرو دهر پرهاره لوګېجنت هیلمند اوجنت ګریش د په سره اور کی وسووزما لیمه ستا دهیلمند د ګرد غباره لوګ

16.05.2010 اسدافغان

ماشومې لېمې

دوطن له باغه تللېمرغه کۍ ده مرغه کۍ دهپه پردي وطن کې مېشتهلېمه ګۍ ده لېمه ګۍ دهدپردوژبوپه منځ کېپه پښتوکوي خبرېبس په شانې دماشوموپرښتوکوي خبرېدپلارجان دزړه کرارهدمورجانې ډيوه ګۍ دهپه پردي وطن کې مېشتهلېمه ګۍ ده لېمه ګۍ دهدوړې څپې په شانېدسيندونوپه لمن کېدوږمې غوندې کاواکهدګلونوپه وطن کېدساحل ترڅنګ ولاړهګل غوټۍ ده ګل غوټۍ دهپه پردي وطن کې مېشته

15.05.2010 اسدافغان

غزل

غزل ښه شوله ډېره چې انکار دې وکړوزما د،  واړه عمر کار دې وکړو خلک چې نخښه ولي ګوري ورتهتا چې مخ پټ کړ نو ګوزار دې وکړو

15.05.2010 اسدافغان

کندهاره

 کندهاره  سعيدلودين لــــه نـــام

13.05.2010 اسدافغان

څلورېزي

دا چه قسمت کي وي خندا ليکليڅوګ وي پيدا صرف داژړه لپارهڅوګ ديار خواکي هم خوشاله نويڅوګ شي ملنګ دا يار خندا لپاره=============== زما ژړه او فريادونه ډيرديپه مخ داوښکوبارانونه ډيرديمرګ په ځونی کي خدايه مه راوليزما نيمګړي ارمانونه ډير دي=============== په تورو غرو رانه پنااوسږيزړه کي ته هروختي زمااوسږياشنا داخپله قدر څه خبر ييزمابدن کي لکه ساه اوسيږي================== په ه

08.05.2010 اسدافغان

نظم-عبدالستار سعادت

ته غواړې تېره زنده ګي له ياده وباسمههره شېبه د جدايي له ياده وباسمهته كه همدا له مانه غواړې زما وس كې نه دههو ته همدا له مانه غواړې زما وس كې نه ده***سلګو مې ستونى و نيول ځكه غلى ومهتا ويل ولې د ويلو راته هېڅ نه لرېچې په ژړا شوم نو غوسه شوې راته ودې ويلته غير د اوښكو د ښودلو راته هېڅ نه لرېته چې خندا له مانه غواړې زما وس كې نه دههو ته همدا له مانه غواړې زما وس كې نه ده*** زه اخته شوى په ج

05.05.2010 اسدافغان

وختونه--شغله رحمانې

زما د ژوند لږ پخواني وختونهله هم تراوسه مي په زړګی وختونههغه وختونه به مي کله هير شيهمزولوسره د بي غمی وختونهمونږ به چي هره شپه درسونه ويلراته ياديږي دښوونځی وختونهنه به مونږ غم او نه ژړه پيژندههغه ښايسته دخوشحالی وختونهبغيردغم فرياد نه بل څه نشتهڅومره ترخه د اوسنی وختونهخدايه هغه شان ته بيا زمان کړيدميني محبت اود دوستی وختونه اوسنی ژوند مي له خفګانه ډک دی کاشکي چي بياشي دخواښی وخ

05.05.2010 اسدافغان

غزل_ پيرمحمد كاروان

  د مينې ورځ کې د تصوير غوښتنهلکه په خوب کې د تعبير غوښتنهوې پاچاهي واخله او مينه راکړهله يوه فقير وه د امير غوښتنهرباب دې کړي د هغې ښکلې کيسهدامې له بم دامې له زير غوښتنهد مرګ دې ملا ماته شي نه دې راځي

04.05.2010 اسدافغان

جنګ ته فرياد

  مړشې د ژوند، له لارې ډډه وکړهجنګه زمونږ له کلي کډه وکړهجنګه کافره تا خو ا ور کرلیزمونږ دکلي جوسونو کېوچه ډوډۍ يې ده په اوښکو لمدهد ماشومانو په لاسونو کېتا يې په شنې چای کې سرې وينې ګډېددې بوډا په ګيلاسونو کې مړشې د ژوند ، له لارې ډډه وکړه =جنګه زمون

04.05.2010 اسدافغان

غزل -شغله رحمانې

سترګي مي هر وخت راډه کيږي هو له شرمه ژړيدلی نه شيستا په غيرت مي خندا راشي هو شونډي خنديدلی نه شي داستاغمونه داسي هروخت په فکرچي مي ځي او راځيعزرئيل راشي هو افسوس په دا ساه اخستلی نه شي ته ډير غادر زه يم نادانه هو نا پوهه نه يمځان به سمبل کړم هو زړګی بغيرله تانه صبريدلی نه شي زه دکمزوري ډيره کړم کني اوسني خلک ټول غمجن د ياه اه تل کړمه هو ښيره يوه تاته له خولي نه روتلی نه شي هی بي وفاد ژوند روڼا د رانه واخسته تياري د ماته پريښويڅومره

04.05.2010 اسدافغان

د شپی ماشوم شمه زه

د شپې ماشوم شمه زه کله چې لمر په کلي سر ووهي او شپه د وړانګو په خنجر ووهي په تودو شوندو پيزوانونه ښکل کړي زرين ﻻسونه پرګودر ووهي چې ماشومان په قلمي ګوتو په سپينو کاغذي ﻻسونه تورې تختې راواخلي په ببلي ژبو الف ووايي ،بي ووايي،تي راوخلي ماته رايادې شي ماشومې شيبې کلی،ګودر او د ګودر له غاړې اخوا په برم ولاړ يو شين چنار يو ښکلی چنار د چ

02.05.2010 اسدافغان

غزل_عبدالستار سعادت

زړه او سترګې ګرځوم د ډېرو منځكې لا دې هسې لټوم د ډېرو منځكې دنيا تشه راته ښكاري ته چې نه يې ځان تنها احساسوم د ډېرو منځكې اوس مې مينه رسوا شوې پټه نه ده په نامۀ دې يادوم د ډېرو منځكې ټول آمين كړي نه چې ټول په تا مين وي چې دعا درته كوم د ډېرو منځكې بېلتانۀ كې دې غرور راپاتې نه دى ژاړم اوښكې تويوم د ډېرو منځكې د ديدن خيرات يې غواړم سعادته د سوال سترګې اړوم د ډېرو منځ

29.04.2010 اسدافغان

غزل_عبدالستار سعادت

نه چې باد والوزي د شمعې نه رڼا واخلي ستا دې بلا ټوله په ما شي خداى دې ما واخلي وېرېږم نشي چې دوكه شي د مرګي ملكه زما د روح لپاره راشي رانه تا واخلي كله مرګى هم يو مين غوندې يو كار وكړي راشي په ډېرو بدرنګيو كې ښكلا واخلي ستا زړه ته غم درشي په دې اړيكه پوه نشومه زما له شونډو تبسم واخلي خندا واخلي ته په كې نه وې ما پرون او نن ته اور واچوۀ زياتى به وكړي كه بېلتون مې بيا سبا واخلي

29.04.2010 اسدافغان

سيند_عبدالستار سعادت

تا خپل نكړمه ستا نه شومځان مې وسپارۀ يو سيند تهسين مين دىسين روان دىد يوۀ شنۀ ځنګلۀ په غېږ كېد سپوږمۍ سپينې رڼا تهسين د چا په لټه دروميزه يم ما سره يو ګل دىيو سور ګل لكه زما زړهد څپو په اوږه ښكته پورته كېږونپوهېږو چېرته ځو چا ته رسېږوښايي سين مونږه ډالۍ كړيهغه چا ته چې تل ستړى پسې ګرځي***

29.04.2010 اسدافغان

غزل...ولوله لالهاند

غزلولوله لالهانددا چـې مـانـه ، نـه هـېـرېـږې خـــو ســـتـا هـــېـره ده قـــوينــو زمـــا مـــيـنـه جــــانــانــه تـــر تـــا ډېـــره ده قـــويخـامـخـا بـه نـو چـاودېـږي يـو مـې زړه خـپـلـه ضـعـيـف دىبـلـــه مـــيـنـه شــــا او خــــوا تـرېـــنـه چــــاپـېـــره ده قـــويفکـر نه کـړم که ترې خـلاص شې زمـونږ خـوږه مـازيګـرهد مــاښـــام تــوره شـــيـشـکــه بـيــخــي ډېــره ده قـــويچې غـمـونــه د جـانـان راتـېـرېدلـى ت

26.04.2010 اسدافغان

غزل

ستا په جـــدايي كي لا زوندى يمه جانانهسوى په سكروټو سپېلنى يمــــــــه جانانه ما به در كتل خـــــــو تا بــــــــــه نه راته كتلاوس دي په ديدن پسي لېونى يمه جانانه دا شپې د جــدايي به هم خداى تېري كړيډېر دي و ديدن ته ګړندى يمـــــــــــه جانانه چي تصـــوير دي كړم راپورته ورته وزاړمستا له جــــدايي په زړه سورى يمه جانانهمحيب رحمتي

13.04.2010 اسدافغان

OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more