کابل – افغانستان مؤرخ: 13/5/1396

بتاریخِ دهم اسد سال روان در متنگی که عطا محمد نور و سایر همراهانش در ولایت بلخ باستان افغانستان ترتیب کرده بود، بدون کدام موجب و مناسبتی به نظر خودش برای (انحصار گران قدرت در ارگ) امتیاز داشتن دیدگاه های یکی از رهبران معظم حزب دموکراتیک خلق افغانستان را داده است. شورای ملی- دموکراتیک مردمِ افغانستان که متشکل از احزاب و نهاد های خلقی میباشد، به نمایندگی از جنبشِ وسیع توده های خلق زحمتکش افغانستان در دفاع از منافع همه طبقات و اقشار زیر فشار در سراسر کشور، چنین صفتی را مناسب و درخور حال حکمروایان ارگ نمیداند و محترم عطا محمد نور را به خاطر ارایۀ چنین مطلبي نادرست و بی موقع به شدت مورد انتقاد قرار میدهد.
رهبری شورای ملی- دموکراتیک مردم افغانستان به نماینده گی از اعضا و هواداران حزب دموکراتیک خلق افغانستان به صراحت اعلان میدارد که ما تا اکنون در جدال اقشار (جنگسالاران) و (انحصار گران قدرت) طبقۀ حاکمۀ مصنوعی و وابسته به خارج، به نفع یکی و بر ضد دیگران موقف نگرفته، و مطمح نظر ما منافع متوسط المدت و طویل المدت کارگران، دهقانان، کسبه کاران، روشنفکران مترقی و همه مؤلدین نعمات مادی و معنوی سرا سرِ کشور بدون هر نوع تبعیض و امتیاز قومی، زبانی، مذهبی و جنسیتی میباشد. اما چنین نگاه ها و تشبیهاتِ غیر موجه و بی موقع سیاستمداران و اراکین دولت میتواند احساسات وطنپرستانه مبارزان خلق زحمتکش کشور را جریحه دار ساخته، تشویق و وادار به مبارزه و تبلیغات وسیع به نفع یکی و بر ضد دیگران سازد.
برای محترم عطا محمد نور یاد آوری میشود که دیدگاه ها و نگاه های ملی، دموکراتیک، ترقی پسند، مردمدارانه، آزادی خواهانه و عدالت طلبانۀ رهبران و اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان که در عین حال حاوی افکار مخالف استعمار، ضد امپریالیستی، انتی سکتاریستی و علیه اعمال ارتجاعی میباشد، از زمین تا آسمان با دیدگاه ها و نگاه های مسلط در دولت وحدت ملی و حاکمان ارگ تفاوت دارد که من بعد باید در نظر گرفته شود.

استاد نورمحمد غفوری
رئیس شورای ملی- دموکراتیک مردم افغانستان