دغه فکرنه کېده چي غله اوغاصبان دي له ګومله فرارسي مړې سترګي څوړمغزي دي بادارانوته وا دارسي
لېویان دپسو پوټکي پرسرکړي رمُوکي ګرځېده
په رمه کي ئې کتل اوګرځېدل چي کوم پسه په کارسي
دوی خپله هیڅ شی نه دي خوغواړي نورراپاره وي
اوس غواړي بیا هېواد کي جنګ اوبې نظمي دي پرلارسي
پرالله ئې باورنسته دپخواپه څېر پرامریکا تکیه کوي هغوپه جار ورته ویل جګړه نه کړو، سوله دي اظهارسي
په نامه دجهاد او دين ئې قصرونه اوبانکونه ودّرَول دا تصورنه وو چي دملت شته دي ملت بِرّته لارو بارسي