موري ادکي غېږدي جنت پرسردځمکي
ته د ژونـد روح ئې ای د نړۍ ملکي
ږغ ستا مـلـهـم قـربـان ویـل دي درمــل
خوږنوم اوچت دي ډېرترحد مـورکي
موري اوچت مقام دي په ګرد نړۍ کي
ته زېږه وې اتلان جهان بدلونکي
مـقـام دي لـــوړ قـلـم عــاجـزدی تــرېـنه
هــاجــره مــورداســمـاعـیل ادکي
دا مــــقـام لـــوړ مــورتــه الله ورکــــړی
ترنام دي جارسم ته داولاد روزُونکي