نیم کلتور او نیم ملا وژلې مینه
یو ښکاره او بل په غلا وژلې مینه
نوم د مینې اخیستل کلتور کې عیب دی
داسې عیب زما او ستا وژلې مینه
پلار و زوی که یو څه مینه کې ازاد دي
د خور، لور يي سم صفا وژلې مینه
د ملا روزګار بیا حورو سره عشق دی
ده له پیله په دنیا وژلې مینه
که خپسې د دود، مینه زوندۍ کړې
مذهب هم لکه وبا وژلې مینه
دلته دوه حریفان مینې سره جنګ دي
دوی هم نن او هم پخوا وژلې مینه
نه يی مینه، نه يي عشق په دنیا وکړ
د «مرادزي» خو حیا وژلې مینه
د ۲۰۲۴ کال د اپریل ۲۵ مه
مرادزی