هسې په جومات د حورو باټې دي
نجونه مو تر حورو ښکلې زیاتې دي
مه وایه ملا د خپلو نجونو بد
نجونه د وطن خو پرې ذاتې دي
هسې خلک ستایی د بل ځای مینه
دا کوڅې له پیله خراباتې دي
عشق چې غالب شي د هغې دنیا
خلکو نه دنیا کارونه پاتې دي
وایه«مرادزیه» څه تازه ولس ته
نن ګوره زړې قصې مېراتې دي
د ۲۰۲۴ کال د اپریل ۱۳ مه
سرلوڅ مرادزی