په قال الله قاله رسول اثبات ددروغوخپل کول
داسي ملاځان ته په دوږخ کي ځای مندل
که دین خـپل قدرت لپاره کي څوک وړاندي
پلــورونـکي دي ددین په ارزانه ئې پلـورل
دااوس مـوپه هـېواد کـي پخپل سترګو ولیده
په ایاتواوحدیثوئې بداعمال خپل رنګه ول
هــریــوه بــه خـپـل دروغ پـه آیات ثابته ول
ریــا وه پـه دربـارکي مـلت په تـېر ایستل
درښتیا میدان چي راغی سوې خبري هېري
بېله زوره له پردوسره دوی هم وتښتېـدل