لښکری چې لا مچ هم نه لری
لښکری نه لښکر لری اوًنه عسکر
هسې ګونګوسی کې له ما تا اخلی نظر
هرڅوک یې له غاړی رانیولی بې خبر
مجهولې فضولې کیسې دی بې اثر
لښکری هرچا نه ستره بلا جوړه کړی
مهمه نه دی که هغه وی غدار کافر
لاف زن او دروغجن دلته دی بې شمیره
داخلک څه وایی! هره ورځ یوم البد تر
لښکری بې لښکره دی څوک نه لری
یوازې ناست دی په یوازیتوب وایی منتر
لښکری خپله لمنه په خپله په سر راړوی
ملا پریږده چې څه کوی دسیاست په هنر
داهم کرکه لری شخوند وهی دبلچا په دانو
لکۍ یې نښتې چیرته معلومیږی په اګر