مشرتوب
زاڼې په کتار کې خپل مشر پسې ځي،
د شاتو مچۍ، ملکه خپله مشره ګڼي،
میږیان په خپلو ښکرونو(Tentacles) سره خپل او پردي پېژني،
مچان چې خپل مشر نه لري، هر یو ځکه خپل سر ټکوي!
افغانان چې هم مشر نه پالي، پر یو مرکز د راټولېدو ستونزه نه شي حل کولی!
د ۲۰۲۴ کال د فبرورۍ ۲۴ مه
سرلوڅ مرادزی